รายชื่อคณะกรรมการ เครือข่าย บริการทารกแรกเกิด จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

แม่ข่าย: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  1.ผศ.นพ.สมพร  โชตินฤมล ประธานคณะกรรมการและที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ
  2.ผศ.พญ. วัชรี   ตันติประภา คณะกรรมการและที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ
  3.หัวหน้างานกุมารเวชศาสตร์ฝ่ายการพยาบาล คณะกรรมการ
  4.นางเกศสินีย์  บำรุงศรี คณะกรรมการ
  5.น.ส สุคนธา   คุณาพันธ์ คณะกรรมการ
  6.นางนวลอนงค์   ครุฑภัณท์ คณะกรรมการ
       
ลูกข่าย : โรงพยาบาลนครพิงค์ (ปฏิบัติงานแทนแม่ข่าย)
  1.นพ.สมชาย  เลาห์อุทัยวัฒนา ประธานกรรมการเครือข่ายฯ
  2.พญ.มณีรัตน์   อนันต์ธนวณิช คณะกรรมการ
  3.พญ.อรุณรัตน์   สุวรรณรัตน์ คณะกรรมการ
  4.พญ.สุภารัชต์      กาญจนวนิชย์ คณะกรรมการ
  5.นางโอบเอื้อ หิรัญรัศ คณะกรรมการ
  6.นางสาวรสริน    จอมมูล คณะกรรมการ
  7.พญ.ปัฐมลักษณ์  อินถา คณะกรรมการและเลขานุการ
  8.นางสุพรรณ   วงค์ตัน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  9.นางวรรณา   สุธรรมา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
       
ลูกข่าย : โรงพยาบาลฝาง
  1.นพ.ชูพงศ์               แสงสว่าง คณะกรรมการ
  2.นางแสงอาทิตย์     วิชัยยา คณะกรรมการ
 
ลูกข่าย: โรงพยาบาลสันทราย
  1.พญ.นุชนาถ   พบประเสริฐ คณะกรรมการ
  2.นพ.สุรศักดิ์  เหล่าพาณิชย์กุล คณะกรรมการ
  3.นางดรุณี แปงทิศ คณะกรรมการ
       
ลูกข่าย: โรงพยาบาลจอมทอง
  1.นพ.อภิชัย  ไพยารมณ์ คณะกรรมการ
  2.พญ.ประภาวรรณ   เขื่อนจันทร์ คณะกรรมการ
  3.นางอำพร  ดวงสุริยะ คณะกรรมการ
  4.นส.กรรณิการ์   วงศ์มีบุญ คณะกรรมการ
       
ลูกข่าย: โรงพยาบาลลำพูน
  1.พญ.พรพรรณ  วรรณฤทธิ์ คณะกรรมการ
  2.พญ.รุจีรัตน์  โกศลศศิธร คณะกรรมการ
  3.นางอัญชลี  ศรีสุดา คณะกรรมการ
  4.นางนุชนาฏ    ลี้ตระกูล คณะกรรมการ
       
ลูกข่าย: โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
  1.พญ. กัญญพร เซียวทวีสิน คณะกรรมการ
  2.นางศรีทุม   คำดา คณะกรรมการ
  3.นางเกษกาญจน์   อุ่นนุช คณะกรรมการ
       
ลูกข่าย: โรงพยาบาลแม่สะเรียง
  1.พญ.อรัญญา  ปิกเกษม คณะกรรมการ
  2.นางปิยฉัตร  บรรณกิจ คณะกรรมการ
  3.นางจินตนา  วงศ์สุริยะ คณะกรรมการ
       
ฝ่ายสนับสนุนและประสานงาน
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
  1.น.ส. จิราวรรณ  วรรณเอก คณะกรรมการ
  2.น.ส. ทิพาพร  ใจสุนทร คณะกรรมการ
  3.นางจามจุรีย์    เลิศจันทร์ คณะกรรมการ
 
Visit : 22348
28 มกราคม 2554

Copy right © เครือข่ายการบริการทารกแรกเกิดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน: 0-5399-9200 ต่อ 9250   Fax.: 0-5399-9215