คณะทำงาน การจัดการความรู้ เครือข่าย การบริการทารกแรกเกิด จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

ที่ปรึกษา      
 
ผศ.นพ.สมพร
โชตินฤมล       สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
 
นพ.สมชาย
เลาห์อุทัยวัฒนา  สังกัดโรงพยาบาล นครพิงค์
 
นางโอบเอื้อ
หิรัญรัศ สังกัดโรงพยาบาล นครพิงค์
  นางเกศสินีย์  บำรุงศรี สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  นางนงนุช  แสนชัชวาล   สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่
       
  1. พญ.มณีรัตน์ อนันต์ธนวณิช  สังกัดโรงพยาบาล นครพิงค์
  2. พญ.ปัฐมลักษณ์ อินถา สังกัดโรงพยาบาล นครพิงค์
  3. นางสุพรรณ วงค์ตัน สังกัดโรงพยาบาล นครพิงค์
  4. นางวรรณา สุธรรมา  สังกัดโรงพยาบาล นครพิงค์
  5. นางสาวรสริน จอมมูล สังกัดโรงพยาบาล นครพิงค์
  6. นางแสงอาทิตย์ วิชัยยา  สังกัดโรงพยาบาล ฝาง
  7. นางดรุณี แปงทิศ สังกัดโรงพยาบาล สันทราย
  8. นางอำพร ดวงสุริยะ สังกัดโรงพยาบาล จอมทอง
  9. นางศรีทุม คำดา  สังกัดโรงพยาบาล ศรีสังวาลย์
  10. นางปิยฉัตร  บรรณกิจ สังกัดโรงพยาบาล แม่สะเรียง
  11. น.ส. จิราวรรณ วรรณเอก  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่
  12. นางอัญชลี  ศรีสุดา สังกัดโรงพยาบาลลำพูน

       มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

       ๑. ค้นหาว่า เครือข่ายมีความรู้อะไรบ้าง ในรูปแบบใด อยู่ที่ไหน และความรู้ที่จำเป็นต่อเครือข่ายมีอะไรบ้าง
           (Knowledge Identification)
       ๒. สร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
       ๓. จัดการความรู้เครือข่ายให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
       ๔. ประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
       ๕. ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ของบุคลากร (Knowledge Access)
       ๖. จัดเวทีแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)
       ๗. สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากความรู้ (Learning Organization)

Visit : 21286
28 มกราคม 2554

Copy right © เครือข่ายการบริการทารกแรกเกิดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน: 0-5399-9200 ต่อ 9250   Fax.: 0-5399-9215