1.เพื่อพัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลของทารกแรกเกิดและเป็นแหล่งแบ่งปันข้อมูลความรู้ในเครือข่าย
รวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เหมาะในการนำไปใช้เพื่อการพัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุด
               2.เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการส่งต่อทารกแรกเกิด
 
Visit : 18388
8 กุมภาพันธ์ 2554

Copy right © เครือข่ายการบริการทารกแรกเกิดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน: 0-5399-9200 ต่อ 9250   Fax.: 0-5399-9215