เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์
“ ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน

เพื่อตอบสนองตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ”