แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3

นพ.ธนาวุฒิ จักรป้อ
พญ.พิจิตรา จันทร์เจนจบ
พญ.หฤทัย วงศ์นาง
นพ.วิศรุต วงศ์ชัย

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2

พญ.รักษิณา รุ่งเรือง
พญ.ธนัญญา เกิดทองมี
พญ.วรัญญา อ่อนตา