ข่าวประกาศ

จํานวนตําแหน่งที่เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2566 : 2 ตําแหน่ง
กําหนดเวลาการรับสมัคร : วันที่ 1 - 20 เมษายน 2566
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม : [file แนบ]
การรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน ประจําปีการศึกษา 2566
1) เปิดรับผู้สมัครทั้งมีต้นสังกัด (มีทุน) และผู้สมัครอิสระ (free train) โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยกำหนด และ ผ่านหรืออยู่ระหว่างเพิ่มพูนทักษะ
2) ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครดังแนบ : [file แนบ]
3) ผู้สมัครจะต้องลงข้อมูลให้ถูกต้อง และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง
4) ผู้สมัครต้องส่งเอกสารดังนี้ ที่ E-mail : ERSTAFFNKP@gmail.com
- Portfolio แสดงข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ประวัติการทำงาน การศึกษาฝึกอบรม และกิจกรรมพิเศษ รวมถึงระบุคะแนนสอบศรว. ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
- ผลการเรียน และหนังสือรับรอง (Recommendation letter) อย่างน้อย 2 ใบ
- หนังสือยินยอมให้สืบค้นข้อมูลประวัติส่วนตัว : [File หนังสือยินยอม]
5) ให้นำเอกสารตัวจริงมาในวันสอบสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบ

** คําตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด **


กําหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 เมษายน 25666
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณอุทัยวรรณ พุ่มอรุณ เบอร์โทรศัพท์ 053-999200 ต่อ 9232 หรือ 098-489-0234 , พญ.กมลชนก บุญศรี เบอร์โทรศัพท์ 089-805-1227, พญ.หทัยรัตน์ จันทรพรหมกุล เบอร์โทรศัพท์ 081-0257357
จํานวนตําแหน่งที่เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2566 : 2 ตําแหน่ง
กําหนดเวลาการรับสมัคร : วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม : [file แนบ]
การรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน ประจําปีการศึกษา 2566
1) เปิดรับผู้สมัครทั้งมีต้นสังกัด (มีทุน) และผู้สมัครอิสระ (free train) โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่วิทยาลัยแพทย์ ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยกำหนด และ ผ่านหรืออยู่ระหว่างเพิ่มพูนทักษะ
2) แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง http://www.tmc.or.th/tcgme โดยเลือก 4 สถาบัน ภายในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565
3) ดำเนินการสมัครที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) https://tcep.or.th/ ภายในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 โดย เลือกสถาบันที่ต้องการฝึกอบรม 2 ลำดับจาก 4 สถาบันที่สมัครในเว็บไซต์แพทยสภา
4) ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ให้สมัครเลือกสถาบันอันดับถัดไปตามวันที่กำหนด โดยเลือกได้เฉพาะรายชื่อสถาบันที่ได้สมัครไว้กับแพทยสภา
5) ผู้สมัครจะต้องลงข้อมูลให้ถูกต้อง และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง
6) ผู้สมัครต้องส่งเอกสารดังนี้ ที่ E-mail : ERSTAFFNKP@gmail.com
- Portfolio แสดงข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ประวัติการทำงาน การศึกษาฝึกอบรม และกิจกรรมพิเศษ รวมถึงระบุคะแนนสอบศรว. ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
- ผลการเรียน และหนังสือรับรอง (Recommendation letter) อย่างน้อย 2 ใบ
- หนังสือยินยอมให้สืบค้นข้อมูลประวัติส่วนตัว : [File หนังสือยินยอม]
7) ให้นำเอกสารตัวจริงมาในวันสอบสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบ

** คําตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด **


กําหนดวันสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม สธ. 100 ปี ชั้น 1 ตึกศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลนครพิงค์
รอบแรก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. กรุณามาลงทะเบียนเวลา 8.45 น.
รอบสอง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. กรุณามาลงทะเบียนเวลา 8.45 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณอุทัยวรรณ พุ่มอรุณ เบอร์โทรศัพท์ 053-999200 ต่อ 9232 หรือ 098-489-0234 , พญ.มาริสา ทองนอก , พญ.กมลชนก บุญศรี เบอร์โทรศัพท์ 089-805-1227
จํานวนตําแหน่งที่เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2565 : 4 ตําแหน่ง
กําหนดเวลาการรับสมัคร : วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม : [file แนบ]
กําหนดการและวิธีการรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน ประจําปีการศึกษา 2565
1) แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1 กรอกใบสมัครด้วย ตนเองทาง http://www.tmc.or.th/tcgme โดยเลือก 3 สถาบัน ภายในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564
2) ดำเนินการสมัครที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) https://tcep.or.th/ ในวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 โดย เลือกสถาบันที่ต้องการฝึกอบรม เพียง 2 ตำแหน่งจาก 3 สถาบันที่สมัครในเว็บไซต์แพทยสภา
3) ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ให้สมัครเลือกสถาบันอันดับถัดไปตามวันที่กำหนด โดยเลือกได้ เฉพาะรายชื่อสถาบันที่ได้สมัครไว้กับแพทยสภา
4) ผู้สมัครจะต้องลงข้อมูลให้ถูกต้อง และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง
5) ผู้สมัครต้องส่งเอกสารดังนี้ที่ E-mail : ERSTAFFNKP@gmail.com
- Portfolio ที่ระบุคะแนนสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
- ผลการเรียน และหนังสือรับรอง (Recommendation letter) อย่างน้อย 2 ใบ
- หนังสือยินยอมให้สืบค้นข้อมูลประวัติส่วนตัว : [File หนังสือยินยอม]
6) ในวันสัมภาษณ์ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบปฏิบัติด้วย และให้แพทย์นําเอกสารตัวจริงมาในวันนั้นด้วยเพื่อตรวจสอบ

** คําตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด **

กําหนดวันสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม สธ. 100 ปี ชั้น 1 ตึกศูนย์แพทย์ฯ
รอบแรก วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. กรุณามาลงทะเบียนเวลา 8.45 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นพ.บุญฤทธิ์ คำทิพย์ 081-7248155, คุณพัชรี ปิงใจ เบอร์โทรศัพท์ 053-999200 ต่อ 2811 หรือ 095-8452035
จํานวนตําแหน่งที่เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2564 : 4 ตําแหน่ง
กําหนดเวลาการรับสมัคร : วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม : file แนบ
กําหนดการและวิธีการรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน ประจําปีการศึกษา 2564
1) แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1 กรอกใบสมัครด้วย ตนเองทาง http://www.tmc.or.th/tcgme โดยเลือก 5 สถาบันแบบไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ ภายในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563
2) ดำเนินการสมัครที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) https://tcep.or.th/residentmatching/2564/1/apply ในวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 โดย เลือกสถาบันที่ต้องการฝึกอบรม เพียง 2 ตำแหน่งจาก 5 สถาบันที่สมัครในเว็บไซต์แพทยสภา
3) ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ให้สมัครเลือกสถาบันอันดับถัดไปตามวันที่กาหนด โดยเลือกได้ เฉพาะรายชื่อสถาบันที่ได้สมัครไว้กับแพทยสภา
4) ผู้สมัครจะต้องลงข้อมูลให้ถูกต้อง และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง
5) ผู้สมัครต้องส่งเอกสารดังนี้ที่ E-mail : ERSTAFFNKP@gmail.com
- Portfolio ที่ระบุคะแนนสอบศรว. ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
- ผลการเรียน และหนังสือรับรอง (Recommendation letter) อย่างน้อย 2 ใบ
- หนังสือยินยอมให้สืบค้นข้อมูลประวัติส่วนตัว : File หนังสือยินยอม
6) ในวันสัมภาษณ์ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบปฏิบัติด้วย และให้แพทย์นําเอกสารตัวจริงมาในวันนั้นด้วยเพื่อตรวจสอบ

** คําตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด **

กําหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ณ ห้องประชุม สธ. 100 ปีชั้น 1 ตึกศูนย์แพทย์ฯ
รอบแรก วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. กรุณามาลงทะเบียนเวลา 8.45 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นพ.บุญฤทธิ์ คำทิพย์ 081-7248155, คุณพัชรี ปิงใจ เบอร์โทรศัพท์ 053-999200 ต่อ 2811 หรือ 095-8452035
จํานวนตําแหน่งที่เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2563 : 2 ตําแหน่ง
กําหนดเวลาการรับสมัคร : วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม : file แนบ
กําหนดการและวิธีการรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน ประจําปีการศึกษา 2562
1) แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 1 กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง http://www.tmc.or.th/tcgme โดยเลือก 5 สถาบันแบบไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ ภายในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562
2) ดำเนินการสมัครที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) https://tcep.or.th/resident-matching/2563/1 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 7 พฤศจิกายน 2562 โดย เลือกสถาบันที่ต้องการฝึกอบรม เพียง 1 ตำแหน่งจาก 5 สถาบันที่ สมัครในเว็บไซต์แพทยสภา
3) ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ให้สมัครเลือกสถาบันอันดับถัดไปตามวันที่กาหนด โดยเลือกได้เฉพาะรายชื่อสถาบันที่ได้สมัครไว้กับแพทยสภา
4) ผู้สมัครจะต้องลงข้อมูลให้ถูกต้อง และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง
5) ผู้สมัครต้องส่งเอกสารดังนี้ ที่ E-mail : ERSTAFFNKP@gmail.com
 Portfolio ที่ระบุคะแนนสอบศรว. ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
 ผลการเรียน และหนังสือรับรอง (Recommendation letter) อย่างน้อย 2 ใบ
 หนังสือยินยอมให้สืบค้นข้อมูลประวัติส่วนตัว : File หนังสือยินยอม
6) ในวันสัมภาษณ์ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบปฏิบัติด้วย และให้แพทย์นําเอกสารตัวจริงมาในวันนั้นด้วยเพื่อตรวจสอบ

** คําตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด **

กําหนดวันสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม สธ. 100 ปี ชั้น 1 ตึกศูนย์แพทย์ฯ
รอบแรก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. กรุณามาลงทะเบียนเวลา 8.45 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณพัชรี ปิงใจ เบอร์โทรศัพท์ 053-999200 ต่อ 2811 หรือ 095-8452035