วิสัยทัศน์

ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข