หน้าหลัก
เกี่ยวกับสุขศึกษา
เครือข่ายสุขศึกษา
ข้อมูลสื่อสุขศึกษา
ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
งานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ
เอกสารดาวน์โหลด
   
หัวข้อ ดาวน์โหลด (ครั้ง)
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ_แนวทางและเครื่องมือ 1076
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ_แบบสัมภาษณ์ 160
เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) 1311
ความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ 2561_เกณฑ์ให้คะแนน 252
ความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ 2561_คู่มือแบบประเมินฯ 196
ความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ 2561_แบบประเมินฯ 272
ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5038
คู่มือความฉลาดทางสุขภาพ 231
ชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น (Key Message) 204
ชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานฯ_การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (2 ข้อ) 148
ชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานฯ_การป้องกันโรค (6 ข้อ) 189
ชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานฯ_การส่งเสริมสุขภาพ (30 ข้อ) 405
ชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานฯ_การส่งเสริมสุขภาพเด็ก (10 ข้อ) 299
ชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานฯ_การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (3 ข้อ) 142
ชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานฯ_การส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ และตั้งครรภ์ (8 ข้อ) 410
ชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานฯ_บริการสุขภาพ (7 ข้อ) 143
นโยบายการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 290
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ เรื่อง ความต้องการช่องทางหรือรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสุขภาพ 169
มาตรฐานงานสุขศึกษา รพ.ศูนย์ทั่วไป พ.ศ. 2555.1 142
มาตรฐานงานสุขศึกษา รพ.ศูนย์ทั่วไป พ.ศ. 2555.2 467
รู้แจ้งแตกฉาน_การพัฒนาเครื่องมือ 3525
รู้แจ้งแตกฉาน_แบบวัดความรู้ 134
 
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์ Copyright 2017 © Nakornping Hospital
159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ : 0-5399-9200