หน้าหลัก
เกี่ยวกับสุขศึกษา
เครือข่ายสุขศึกษา
ข้อมูลสื่อสุขศึกษา
ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
งานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ
เอกสารดาวน์โหลด
   

             ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ เป็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพซึ่งเกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกพฤติกรรมสุขภาพจะรวมถึงการปฏิบัติที่สังเกตได้ และการเปลี่ยนแปลงในที่สังเกตไม่ได้แต่สามารถวัดได้ว่าเกิดขึ้นเป็นการปฏิบัติหรือการแสดงออกของบุคคลในการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างมากในการวางแผน กำหนดวิธีหรือกิจกรรม การควบคุมกำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน

ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ

หัวข้อ ผู้ผลิต/ปี ดาวน์โหลด (ครั้ง)
 
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์ Copyright 2017 © Nakornping Hospital
159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ : 0-5399-9200