หน้าหลัก
เกี่ยวกับสุขศึกษา
เครือข่ายสุขศึกษา
ข้อมูลสื่อสุขศึกษา
ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
งานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ
เอกสารดาวน์โหลด
   

             สื่อสุขศึกษา หมายถึง ตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทิศทางที่ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ

             การให้บริการสื่อสุขศึกษา
             ติดต่อขอรับการสนับสนุนที่กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์
                 - เครื่องเล่นเทป ซีดี พร้อมลำโพงเคลื่อนที่
                 - เครื่องเล่น ดีวีดี
                 - สื่อสุขศึกษา ประเภทโปสเตอร์ ซีดี/วีซีดี และชุดนิทรรศการ

ประเภทของข้อมูล :  
 
คลังสื่อสำนักโรคไม่ติดต่อ
ความรู้เรื่องโรคติดต่อ สำนักโรคติดต่อทั่วไป
ฐานข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ศูนย์ความรู้กรมอนามัย
 
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์ Copyright 2017 © Nakornping Hospital
159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ : 0-5399-9200