หน้าหลัก
เกี่ยวกับสุขศึกษา
เครือข่ายสุขศึกษา
ข้อมูลสื่อสุขศึกษา
ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
งานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ
เอกสารดาวน์โหลด
   

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

             การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เป็นกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลตนเองตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานของบุคคล หรือตามปัญหาสุขภาพ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลเป็นหลัก เป็นกิจกรรมการดำเนินงานที่มีการกำหนดประเด็นปัญหาการดำเนินงานหรือความต้องการองค์ความรู้ใหม่ หรือความรู้เพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ จึงจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบและครบตามระเบียบวิธีวิจัย ควบคู่ไปกับการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา

หัวข้อ ผู้วิจัย ดาวน์โหลด (ครั้ง)
การพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานใน รพ.สต.หนองหอย จันทร์จิรา อุปละ และคณะ_หนองหอย 224
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โสภา ไชยแก้ว_2561 3085
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือความดันโลหิต กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค์ มนตรี นรสิงห์_2562 1634
ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรค ความดันโลหิตสูง เกศินี วุฒิวงศ์ และคณะ_ขะจาว 184
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน รพ.สต.ท่าข้าม_แม่เหียะ 285
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ปนัดดา ใจมา_วังสิงห์คำ 183
 
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์ Copyright 2017 © Nakornping Hospital
159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ : 0-5399-9200