หน้าหลัก
เกี่ยวกับสุขศึกษา
เครือข่ายสุขศึกษา
ข้อมูลสื่อสุขศึกษา
ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
งานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ
เอกสารดาวน์โหลด
   

             สุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดโอกาส การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขภาพ รวมถึง ปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

             - นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลนครพิงค์

             - บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
             ให้บริการสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย ญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาล และประชาชนในชุมชน โดยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพ วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ กำหนดกิจกรรมและพฤติกรรมเป้าหมาย วางแผนดำเนินงานสุขศึกษา และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ การให้บริการปรึกษารายบุคคล การฝึกทักษะด้านสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ มุมสุขภาพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จัดกิจกรรมรณรงค์ทางด้านสาธารณสุข สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ด้านสุขภาพ การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษา รวมทั้งรับผิดชอบงานให้คำปรึกษา แนะนำ สอน ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสุขศึกษาทั้งในหน่วยงาน และสถานบริการสาธารณสุขเครือข่าย เป็นไปตามมาตรฐานบริการสุขศึกษาและงานศึกษาวิจัย และพัฒนาด้านสุขศึกษา
             - Service Profile กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์ (ไฟล์เอกสาร Service Profile)

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์ Copyright 2017 © Nakornping Hospital
159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ : 0-5399-9200