หน้าหลัก
เกี่ยวกับสุขศึกษา
เครือข่ายสุขศึกษา
ข้อมูลสื่อสุขศึกษา
ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
งานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ
เอกสารดาวน์โหลด
   
 

อำเภอแม่ริม

 

อำเภอเมืองเชียงใหม่

สสอ.แม่ริม
(053-297611)
วิภารัตน์ นพมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.เมืองเชียงใหม่
(053-110577)
สิริมา  เทพศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
บ้านริมใต้  ตำบลริมใต้
(053-299374)
 ภาริณี  งาเวียง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
บ้านเจ็ดยอด  ตำบลช้างเผือก
(053-210783)
นงลักษณ์  ลือวิฑูรเวชกิจ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
บ้านขอนตาล  ตำบลริมใต้
(053-860626)
บัวแก้ว  คีรีสัตยกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ศสท.สุเทพ  ตำบลสุเทพ
(053-329029)
สุพรพรรณ  ถ้ำแก้ว
พยาบาลวิชาชีพ
บ้านเหมืองผ่า  ตำบลริมเหนือ
(053-860621)
นิภาพร  ณ ลำปาง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
บ้านท่าข้าม  ตำบลแม่เหียะ
(053-335120)
โสภา  ไชยแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
บ้านใหม่  ตำบลสันโป่ง
(053-376026)
เรืองศรี  ธนะวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
บ้านวังสิงห์คำ  ตำบลป่าแดด
(053-368269)
ปนัดดา  ใจมา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
บ้านสันคะยอม  ตำบลขี้เหล็ก
(053-372824)
ยุพิน งามตา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
บ้านศรีบุญเรือง  ตำบลหนองหอย
(053-816825)
นริศรา  เลิศพรสวรรค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
บ้านซาง  ตำบลขี้เหล็ก
(053-372031)
 ณฤชล  รัญเสวะ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
บ้านศรีบัวเงิน  ตำบลท่าศาลา
(053-115629)
กชพรรณ  ขันคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
บ้านขี้เหล็กหลวง  ตำบลขี้เหล็ก
(053-372451)
สายทอง  หมื่นหน่อ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
บ้านขะจาว  ตำบลฟ้าฮ่าม
(053-010169)
รณัฐณัณ  ผาทองธนาทัศน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
บ้านสะลวงนอก  ตำบลสะลวง
(053-374214)
วรรณา  สวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
บ้านป่าข่อยเหนือ  ตำบลสันผีเสื้อ
(053-379171)
พรพิสุทธิ์  เดชาพิสูทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย
(053-301082)
อุดมลักษณ์ หล้าแดง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
บ้านท่าหลุก  ตำบลสันผีเสื้อ
(053-010187)
อนุชิดา  ชนะจน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
บ้านทุ่งโป่ง  ตำบลแม่แรม
(053-860624)
 พวงผกา  สุรินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   
บ้านโป่งแยงใน  ตำบลโป่งแยง
(053-879026)
จิตพล  พรหมมา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
   
บ้านแม่สาหลวง  ตำบลแม่สา
(053-862303)
พัชราพร  วรรณธง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   
รพ.ชุมชน ต.ดอนแก้ว
(053-121572)
เมทีนี  ขันแก้ว
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
   
บ้านดอนตัน  ตำบลเหมืองแก้ว
(053-379160)
ศจิภานันต์  จิรคันธวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   
บ้านวังป้อง  ตำบลเหมืองแก้ว
(053-379596)
สุกัญดา ธรรมโชติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์ Copyright 2017 © Nakornping Hospital
159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ : 0-5399-9200