Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: info@nkp-hospital.go.th |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับนานาชาติ"

พันธกิจ (Mission)

1.ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ ด้วยมาตรฐานนานาชาติ
2.บริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และยั่งยืน
3.ผลิตและพัฒนาบุคลากร ทางการแพทย์ การสาธารณสุข การบริหารจัดการ ที่ได้มาตรฐานนานาชาติ
4.สร้างและพัฒนาองค์การแห่งความเอื้ออาทร อ่อนน้อม พร้อมใจให้บริการ

จุดเน้นการทำงานปี 2566 (เข็มมุ่ง)

1. การพัฒนาคุณภาพ
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
    a. ระบบข้อมูล HIS , E-CLAIM , ความสมบูรณ์ของการเรียกเก็บ
    b. การบริหารอัตรากำลัง
    c. บริหารคลัง logistic (รายรับ รายจ่าย)
    d. LOS , การบริหารเตียง
    e. ขยายงาน (MIS , ODS ,ส่องกล้อง

motto

เอื้ออาทร อ่อนน้อม พร้อมใจให้บริการ

ค่านิยม

เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม

จำนวนเตียง ปี 2566

ประเภทเตียง จำนวน
1. จำนวนเตียงตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ
(อนุมัติ มิย.64 ไม่รวม ICU)
700
2.จำนวนเตียงเปิดให้บริการจริง (ไม่รวม ICU) 740
สามัญ 582
พิเศษ 158
3.จำนวนเตียงผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) 120

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

2017 © All Rights Reserved