Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: info@nkp-hospital.go.th |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ข่าวประกาศของโรงพยาบาล

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ประกาศโรงพยาบาล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567
ประกาศโรงพยาบาล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
การคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2567
ประกาศโรงพยาบาล เรื่องอัตราค่าห้องและค่าอาหารผู้ป่วย
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 46 รายการ
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ และค่าห้องพิเศษในการบริการพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic: SMC) พ.ศ.2566
ประกาศโรงพยาบาล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
ประกาศโรงพยาบาล เรื่องการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
ประกาศโรงพยาบาล เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลนครพิงค์ พ.ศ.2566
ประกาศโรงพยาบาล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
ประกาศโรงพยาบาล เรื่องการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปปี2565 ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบเงินบำรุงและงบสนับสนุนศูนย์แพทย์ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ2566
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินงบประมาณศุนย์แพทย์ศาสตรโรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศสืบราคายา ประจำปีงบประมาณ 2566 (เอกสาร 2)
ประกาศสืบราคายา ประจำปีงบประมาณ 2566 (เอกสาร 1)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2566
ประกาศ แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประเภทงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ2566
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 356 รายการ ของโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 934 รายการ ของโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ เรื่องการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2565 เช่าเครื่อวิเคราะห์พร้อมน้ำยาสำเร็จรูปหาเชื้อไวรัสโดยวิธีเพิ่มปริมาณสานพันธุกรรม (โดยวิธี Real Time RT-PCR)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาฯ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประกาศโรงพยาบาล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ เรื่องมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร โรงพยาบาลนครพิงค์
  ทั้งหมด 95 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4]
2017 © All Rights Reserved