Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: info@nkp-hospital.go.th |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ITA2562

1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2561

1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

1.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Siteของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานเท่านั้น พร้อมมีคำนำ สารบัญ โดย มีข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน 5 องค์ประกอบ คือ

2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตั้งแต่การประมาณการ,จัดทำแผน,กำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง กระบวนการจัด ซื้อจัดจ้าง,การตรวจรับ,การควบคุมงาน, การจัดเก็บและลงทะเบียน,การจำหน่าย โดยเข้าตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง ดูโอกาสที่จะ เกิด และผลกระทบ ตามหลักการควบคุมภายใน )

2.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.2 แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site

3.3 Capture หน้าจอ+print screen จาก Web site ของหน่วยงานCapture หน้าจอ+print screen จาก Website ของ หน่วยงาน

1) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการเกี่ยวกับมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจมีคำสั่งหรือประกาศหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถประกาศเผยแพร่แผนภายใน 30 วันทำการ ให้อธิบาย ชี้แจง เหตุผลประกอบในเอกสารแบบสำรวจ)

3.1.1 ให้ระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, วันที่ประกาศเผยแพร่ (ระบุในแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

3.1.2 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

3.1.3 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.1.4 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ)

3.1.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร

3.1.6 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

3.1.7 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

3.1.8 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

3.1.9 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทาง

3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

3.2.2 ในบันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนดในกรอบแนวทางในข้อ 3 และต้องมีรายละเอียด 4 ข้อ ดังนี้

1) ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อหรือจ้างแล้ว

2) วงเงินที่ได้จัดซื้อ/จ้าง

3) ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง

4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

** ข้อ 1) – 4) เอามาจาก สขร.1 แล้วเอามาจัดทำช่องใหม่ โดยให้มี 4 หัวข้อ**

3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เป็นของหน่วยงานจัดทำเป็นคำสั่งหรือระเบียบหรือประกาศ)

3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่มี 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

3.3.4 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด

1. ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท

2. ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000

กรณีหน่วยงานมีเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน 1 แสน ให้นำชุดที่ไม่เกิน 1 แสนมา 2 ชุด

1) หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ

1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)

1.2 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)

1.3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

1.4 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน

1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2) รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

1. ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง

2. วงเงินงบประมาณ

3. ราคากลาง

4. วิธีการซื้อหรือจ้าง

5. ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

6. ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

7. เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2) โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก ดำเนินการระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์

3. กลุ่มเป้าหมาย

4. สถานที่ดำเนินการ

5. วิธีการดำเนินการ

6. ระยะเวลาดำเนินการ

7. งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบ/ ผู้อนุมัติ

9. การประเมินผล

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฯลฯ

3) หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม รายงานประชุม (เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ) โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก มีข้อความระบุเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ

4) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน (วันเวลา และสถานที่ให้บรรยายใต้ภาพ)

5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB5 ข้อ 5 รายงานผลงานโครงการ

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562

2) โครงการ กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์

3. กลุ่มเป้าหมาย

4. สถานที่ดำเนินการ

5. วิธีการดำเนินการ

6. ระยะเวลาดำเนินการ

7. งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบ/ ผู้อนุมัติ

9. การประเมินผล

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฯลฯ

3) หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม รายงานประชุม (เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก จุดสำคัญ มีข้อความระบุเกี่ยวกับการจัดทำแผน รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ

4) แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

5) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน (วันเวลา และสถานที่ให้บรรยายใต้ภาพ)

6) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562

2) โครงการ กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์

3. กลุ่มเป้าหมาย

4. สถานที่ดำเนินการ

5. วิธีการดำเนินการ

6. ระยะเวลาดำเนินการ

7. งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบ/ ผู้อนุมัติ

9. การประเมินผล

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฯลฯ

3) หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม รายงานประชุม (เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก จุดสำคัญ มีข้อความระบุเกี่ยวกับการจัดทำแผน รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ

4) แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

5) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน (วันเวลา และสถานที่ให้บรรยายใต้ภาพ)

6) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1) บันทึกข้อความขออนุมัติผู้บังคับบัญชาลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB8 (1) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

EB8 (2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนาม

3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหา คือ

(1) มีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

(2) มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

อย่างชัดเจน และ

(3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะการรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อผู้บริหาร โดยกำกับ

ติดตาม 2 รอบ

รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

EB8 (3) รายงานปัญหาอุปสรรค รอบที่ 1

รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

EB8 (3) รายงานปัญหาอุปสรรค รอบที่ 2

4) รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB8 (4) รายงานปัญหาอุปสรรค

5) บันทึกข้อความขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

5.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันที่มีข้อมูล

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน (คนปัจจุบัน)

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

EB9 (1.2) นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน (เป็นปัจจุบัน)

EB9 (1.3) กรอบอัตรากำลัง

1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวง)

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยม (MOPH)

EB9 (1.5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1.6 เรื่องในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง

EB9 (1.6) ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

1.7 ประมวลผลข้าราชการพลเรือน

EB9 (1.7) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

1.8 คลังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

EB9 (1.8) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH จรรยาบรรณ)

EB9 (1.9) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB9 (2) ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

EB9 (3) แผนปฏิบัติการประจำปี

EB9 (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและติดตามการประเมินผลการตำรับงานตามการใช้จ่ายงบประมาณการวางแผนงานและการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปเสนอผู้บริหารรับทราบ)

EB9 (4) รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการจดจำเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการจดจำเรื่องการปฏิบัติและการรับมิชอบ

EB9 (5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรายงาน 2 ครั้ง

·ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

·ครั้งที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

EB9 (6) สรุปเรื่องร้องเรียน ตัดยอดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

7) ข้อมูลการจัดซื้อจ้างประกอบด้วย

7.1 ·แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างประจำปีที่ผ่านมา

7.2 ·แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างประจำปี

7.3 ·ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจ้างประจำปี

7.4 ·ประกาศสำนักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล

7.5 ·แบบสรุปผลการจัดส่งพัสดุในรูปแบบเดือน (แบบสขร. 1)

8) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

EB9 ข้อ 8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (การช่วยเหลือประชาชนตามแนวทางการอำนวยความสะดวกในการกำหนดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พ.ศ. 2558)

EB9 ข้อ 9 Flow Chart การให้บริการของกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

10) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB9 ข้อ 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

EB10 (1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผน งบประมาณ 2562

2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (องค์ประกอบของแผนฯ ประกอบด้วยอย่างน้อย 4 หัวข้อ คือ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน)

EB10 (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

3) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบในข้อนี้ (ไม่ต้องพิมพ์ออกมาให้ดูในข้อ EB 9)

EB10 (3) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB11 (1) บันทึกข้อความรายงานผล

2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ประกอบด้วย ผลการประเมิน และแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

ใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปี 61 เป็นตัวควบคุมกำกับ

EB11 (2) รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน

3) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบในข้อนี้ (ไม่ต้องพิมพ์ออกมาให้ดูในข้อ EB 9)

EB11(3)แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

1) บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

EB12 (1) บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

EB12 (1) บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3

2) ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 62 ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ

กำกับติดตามทุก 6 เดือน

EB12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ณ พฤษภาคม 2562

EB12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3

3) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบในข้อนี้ (ไม่ต้องพิมพ์ออกมาให้ดูในข้อ EB 9)

EB12 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

EB12 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส 3

1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB13 (1) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

2) คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ข้อตกลงร่วมระดับเขต

EB13 (2) แนวทางการพัฒนาผู้มีผลการปฏิบัติการต่ำ

ใช้คำสั่งหรือประกาศของ สสจ.ทุกหน่วยงาน

3) ต้องมีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยใช้รูปแบบของคำสั่ง หรือประกาศ โดยทำกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกณฑ์ และกำหนดให้มีระบบการรายงานหรือการกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้มีเกณฑ์การประเมินต่ำ และประกาศให้ผู้ที่มีคะแนนต่ำทราบล่วงหน้า ซึ่งกรอบแนวทางการบริหารผลงานการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

3.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

EB13 (3.1) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการ

พัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

3.3 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผล การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา

3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

EB13 (3.2-3.4) กฎก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ขรก.ออกจากราชการ

4) หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

รายงานการประชุมตามระเบียบสารบรรณ พร้อมลายมือชื่อ และวาระการประชุมเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

5) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน สสจ./รพท./รพช. บันทึกแจ้งเวียนหัวหน้ากลุ่มงานสสอ. บันทีกแจ้งเวียน ผอ.รพ.สต

EB 13 (5) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนจาก สสจ.

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 13 (6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB 13 (6) Print Screen การสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

1) บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (มีลักษณะเป็นประกาศอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)

EB14 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

ใช้เอกสารของ สสจ.ทุกหน่วยงาน

2) ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

EB14 ข้อ 2 (1) รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น

EB14 ข้อ 2 (2) รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการประเมินดีเด่น

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

ประกาศของ สสจ. หรือหน่วยงานย่อยนำผลการพิจารณาของ สสจ.จัดทำเป็นประกาศของหน่วยงานตนเอง ตามบริบทของแต่ละจังหวัด โดยประกาศเป็นรายชื่อ

กรณีที่ไม่สามารถประกาศดีเด่นและดีมากได้ให้เขียนชี้แจงเหตุผล เช่น เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้บริหารประเมินผลยังไม่แล้วเสร็จ

3) ภาพถ่ายประกอบ

EB14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ

จุดสำคัญ

ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่ผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน

4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB14 ข้อ 4.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

4.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB14 ข้อ 4.2 Print Screen จาก Web site

1) บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

1.3 ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด (มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล)

– ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด (มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วย

งานอย่างมีธรรมาภิบาล

(หมายเหตุ ประกาศเจตนารมณ์เป็นภาษาไทย)

3) ภาพถ่ายประกอบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.1 ภาพถ่ายการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารฯ

3.2 การเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ

4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.2 Capture หน้าจอ + Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

1) คำสั่งผู้รับผิดชอบ (คำสั่งอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ คำสั่งเดิม หรือการทบทวนคำสั่ง เป็นไปแล้วแต่กรณีและบริบทของหน่วยงาน)

– คำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

2) กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่ต้องมี รายละเอียด ดังนี้ (หรือมากกว่า)

1. หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายหลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน

2.1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

EB16 ข้อ 2) 2.1 คู่มือการร้องเรียนทั่วไป

2.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB16 ข้อ 2) 2.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. มีระบบการตอบสนองรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน

4. มีกลไกการกำกับติดตาม จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน สรุปต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง โดยมี

4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมระบุ ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง

ครั้งที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

EB16 ข้อ 2) 4.2 รายงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB16 ข้อ 2) 4.2 รายงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน

4.3 กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หน่วยงานจะต้อง มีการจัดทำรายงานสรุปผลนำ

เสนอต่อผู้บริหารหรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องนำหลักฐานนี้ ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สาธารณชนรับทราบ

4.3.1 บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดำเนินงานกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ และนำเสนอผู้บริหารทราบ

4.3.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

4.3.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

5. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นำสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์

5.1 บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และนำเสนอผู้บริหารทราบ

5.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

5.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB16 ข้อ 2) 5.1,5.2 รายงานเรื่องร้องเรียน

3) หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่

หน่วยงานกำหนด ตามความเหมาะสม(สำเนาเอกสารหลักฐาน Print Screen หรือ Capture หน้าจอ)

EB16 ข้อ 2) 3 ช่องทางการร้องเรียน

4) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ (ต้องเป็นปัจจุบัน)

4.1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

4.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.3 กรอบแนวทางและระยะเวลาในการรับเรื่องร้องเรียน

5) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่าย

กรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน (ถ้ามี) รายละเอียดประกอบด้วย

5.1 ขั้นตอนแนวทาง

5.2 ผู้รับผิดชอบ

5.3 ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน

6) หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

7) ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ (ถ้ามี)

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

ต้องมีการจัดทำระบบตอบสนอง แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่เคยมีการร้องเรียน

8) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการ ประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน รอบ 6 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 12 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

9) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

9.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

9.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ

1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

1.3 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม (คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ) กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบด้วย

2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่กำหนด

– ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และ สัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด

3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

4) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด

4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด

4.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

4.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB17 (4) รับทราบการกำกับติดตาม

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

5.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1.1 บันทึกขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหารในโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ

1.2 ในบันทึกปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตัวอย่างเช่น (ข้อตกลงร่วมระดับเขต ให้เลือก 1 กิจกรรม)

1. กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG)

2. No Gift Policy

3. ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา การเป็น หน่วยงาน/องค์กรคุณธรรม

ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ของกรม

การศาสนา ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

4. ขับเคลื่อนค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” MOPH Code of Conduct

5. ขับเคลื่อนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 60

6. แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544

7. แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

8. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ

สัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ และ/หรือมาตรการอื่นๆ ตามที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผล

ประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ EB 20

9. นโยบายการตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุ วิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน เสนอผู้บริหารรับทราบ

5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนิน กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส โดยมีรายละเอียด

1.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจนและมีคำสั่งแต่งตั้ง

EB19 ข้อ 1.1

1.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน

1.3 ระเบียบ หรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน

EB19 ข้อ 1.2 และ 1.3 ระเบียบ วัตถุประสงค์การรวมกลุ่ม

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ สามารถนำเอากลุ่มเดิมของปี 2561 มาใช้ได้ แต่ต้องมีการต่อยอด

2) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
– ให้ต่อยอดจากการทำกิจกรรมของปี 2561 หรือกิจกรรมใหม่ในปี 2562 (แผนการจัดประชุม/แผนการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม)

3) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส

3.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม หรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม

3.2 รายงานการประชุม

3.3 ภาพถ่ายหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

3.4 เสนอผู้บริหาร

EB19 ข้อ 3.4 เสนอผู้บริหาร

4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

4.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม

1.2 หนังสือเชิญประชุม, ภาพประกอบการประชุม

2) สรุปผลรายงานการประชุมฯ

2.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณพร้อมลายมือชื่อผู้รับรองรายงานการประชุม/ผู้จดรายงานการประชุม

EB20 ข้อ 2.1 รายงานการประชุม

2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมลายมือชื่อ

3) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (โดยหน่วยงานสามารถคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง) – รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จากการประชุม และทำเป็นรูปเล่มรายงาน (วิเคราะห์ตามหลักการควบคุมภายใน)

EB20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง

4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB20 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB20 ข้อ 5.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่

5.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB20 ข้อ 5.2 Print Screen รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1) บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเสนอผู้บริหารลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB21 ข้อ 1 บันทึกข้อความ

2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

– ให้ทำเป็นรูปเล่ม

EB21 ข้อ 2 กรอบแนวป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

– มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง (ปีละ 2 ครั้ง)
ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

EB21 ข้อ 2 รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินเงินตามกรอบ ตัดยอด ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

3) หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2

– สรุปมาตรการเพื่อควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้าน

การทุจริต กรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21 ข้อ 3 สรุปมาตรการเพื่อควบคุมหรือจัดการความเสียงด้านการทุจริต

4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
– บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

5) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1) หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 โครงการ

1.2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม

1.3 หนังสือเชิญประชุม

1.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กรณีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จะต้องนำเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนาด้วย

– ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ หน่วยงานต้องทำเอง (ห้ามบูรณาการในอำเภอ หรือใน Cup)

3) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

4) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม

4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้

4.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

5.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1) บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหาร

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2) แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือแผนที่

เกี่ยวข้อง ที่มีเนื้อหาแสดงถึงการแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมใน

หน่วยงาน (ทำเป็นรูปเล่ม) อย่างน้อยมี 6 องค์ประกอบ ดังนี้

2.1 โครงการ/กิจกรรม

2.2 งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม

2.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.5 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม

2.6 แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ต้องผ่านความเห็นชอบ และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับ

มอบอำนาจ **ต้องมีลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น**

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1) บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตาม

1.1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ

1.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาส

ไตรมาสที่ 2 (ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ไตรมาสที่ 4 (ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1) บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึง

2.1 วิธีการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

2.1.1 ดำเนินการตาม Flow Chart

2.1.2 ใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข

– ลำดับ

– วัน/เดือน/ปีที่เกิดอุบัติการณ์

– รายละเอียดอุบัติการณ์

– แนวทางการแก้ไข

– ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow / คู่มือ

2.1.3 รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน

2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

2.2.1 สอบทานโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น – สูง

2.2.2 รายงานการแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหารรับทราบ

2.2.3 ปรับปรุง Flow chart

2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตาม 2 รอบ

รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

EB25 ข้อ 2.3 รายงานผลการตรวจสอบและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3) หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

3.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณ

3.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ

3.3 ภาพการประชุม

4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน

5) บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
** หมายเหตุ เป็นการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม EB 9 ข้อคำถาม 1 ข้อย่อยที่ 8 โดยรายงานตามกรอบใน EB 25 ข้อ 2 **

6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1) คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน มีเนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวย ความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย

1.1 ประเภทงานบริการ

1.2 ขั้นตอน

1.3 ระยะเวลาที่ใช้

หมายเหตุ อาจทำเป็นในลักษณะ Flow chart / SOP/ Guideline/ Text Book

2) ภาพถ่ายประกอบ

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562

2017 © All Rights Reserved