Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: info@nkp-hospital.go.th |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ITA2563

ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

ข้อ 2 รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อ 2 องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ

ประกอบด้วย

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

2.4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

EB 1 ข้อ 2 รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้าง

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web Site ของหน่วยงาน

EB 1 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 1 ข้อ 3 Print Screen

ข้อ 4 หรือวาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

ข้อ 1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 1 บันทึกข้อความ

ข้อ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

EB 2 ข้อ 2 คำสั่งมาตรการ

ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 2 (ในข้อ 2.1-2.2) ดังนี้

EB 2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อคำถาม วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

- หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องว่างทางอื่น

EB 2 ข้อ 3.1 หนังสือรายงานผู้บริหาร

- หนังสือจัดสรรงบประมาณ

EB 2 ข้อ 3.1 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ที่ได้รับหนังสือหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

EB 2 ข้อ 3.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ได้

- คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

EB 2 ข้อ 3.1 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ

- ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 3.1 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทาง

- หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 3.2 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 2 ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์

EB 2 ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการเดือนมิถุนายน

EB 2 ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 2 ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการ

EB 2 ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 3

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web Site ของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 2 ข้อ 3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รอบ 2

EB 2 ข้อ 3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รอบ 3

- หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

- หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)

EB 2 ข้อ 3.3 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานและแบบแสดง

EB 2 ข้อ 3.3 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ วงเงินเกิน 100,000 บาท

EB 2 ข้อ 3.3 กระบวนการตรวจสอบชุดเอกสารใบสำคัญ วงเงินเกิน 100,000 บาท

EB 2 ข้อ 3.3 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

EB 2 ข้อ 3.3 กระบวนการตรวจสอบชุดเอกสารใบสำคัญ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

- หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 3.3 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

- หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 2 ข้อ 3.3 หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web Site ของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 2 ข้อ 3.3 Print Screen

- หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

- หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มีการนำผลการบังคับใช้ตามแนวทางฯ

EB 2 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ 2563

ข้อ 1 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ

1.1 วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ

EB 3 ข้อ 1.1 วงเงิน 5000 บาทขั้นไป

EB 3 ข้อ 1.1 วงเงิน 5000 บาทขั้นไป รอบ 2

1.2 วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ

EB 3 ข้อ 1.2 วงเงินสูงสุด

EB 3 ข้อ 1.2 วงเงินสูงสุด รอบ 2

1.3 กรณีที่หน่วยงานมีแผนกรจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 บาท

EB 3 ข้อ 1.3 กรณีที่หน่วยงานมีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศ

1.5 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน

EB 3 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen

1.6 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB 3 ข้อ 1.6 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ไตรมาส 3

ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงาน

EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ รอบเดือน มิ.ย.-ก.ค.

ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

EB 4 ข้อ 2 รอบเดือนตุลาคม 2562

EB 4 ข้อ 2 รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

EB 4 ข้อ 2 รอบเดือนมีนาคม 2563

EB 4 ข้อ 2 รอบเดือนมิถุนายน 2563

EB 4 ข้อ 2 รอบเดือนกันยายน 2563

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web Site ของหน่วยงาน

EB 4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รอบ 2

EB 4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รอบ 3

EB 4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รอบ 4

EB 4 ข้อ 3 Print Screen

ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอน เหมือนกับโครงการ)

EB 5 ข้อ 2 โครงการ

ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก

EB 5 ข้อ 3 รายงานการประชุม

ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

EB 5 ข้อ 4 ภาพถ่าย

ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 5 ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB 5 ข้อ 5 บันทึกข้อความขอเผยแพร่

ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 5 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB 5 ข้อ 6 Print Screen

ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ

ข้อ 2 โครงการ / แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอน เหมือนกับโครงการ)

EB 6 ข้อ 2 โครงการ แแผนงาน

ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

EB 6 ข้อ 3 รายงานประชุม โครงการ กิจกรรมที่แสดง

ข้อ 4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

EB 6 ข้อ 4 แผนงานโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

EB 6 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 6 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผุ้บริหารทราบ

EB 6 ข้อ 6 บันทึกข้อความขอเผยแพร่

ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 6 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 6 ข้อ 7 Print Screen

ข้อ 8 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ

EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ

ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน (กรณีที่แผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอน เหมือนกับโครงการ)

EB 7 ข้อ 2 โครงการ แผนงาน

ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่

EB 7 ข้อ 3 รายงานประชุม โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ

ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

EB 7 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 7 ข้อ 5 บันทึกข้อความขอเผยแพร่

EB 7 ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผุ้บริหารทราบ

ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 7 ข้อ 6 แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 7 ข้อ 6 Print Screen

ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ

ข้อ 2 คำสั่ง/ ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

EB 8 ข้อ 2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ตามที่หน่วยงานได้แสดงเอกสาร/ หลักฐาน มีรายละเอียดดังนี้

3.1 จะต้องมีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยต่อสาธารณะ

3.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

3.3 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อผู้บริหาร

EB 8 ข้อ 3 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค ปีงบประมาณ 2562 รอบ กรกฎาคม 2562

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 8 ข้อ 5 Print Screen

ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

EB9 (1.2) นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

EB9 (1.3) กรอบอัตรากำลัง

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

EB9 (1.4) อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

EB9 (1.5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

EB9 (1.6) ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

EB9 (1.7) พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

EB9 (1.8) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

EB9 (1.9) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB9 (1.10) อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

EB9 (1.11) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB 9 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (ทุกแผน)

EB 9 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล

EB 9 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล ไตรมาสที่ 3

ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

EB 9 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

ข้อ 5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และกรณีร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB9 ข้อ 5.1 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนประพฤติ

EB9 ข้อ 5.2 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนทั่วไป

ข้อ 6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB9 ข้อ 6.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้อง

EB9 ข้อ 6.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้อง

ข้อ 7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

EB9 ข้อ 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB9 ข้อ 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

EB9 ข้อ 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความชัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

EB9 ข้อ 7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

EB9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

EB9 ข้อ 7.5.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2

EB9 ข้อ 7.5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ไตรมาส 3

ข้อ 8 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

ข้อ 8 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

ข้อ 9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

EB 9 ข้อ 9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

ข้อ 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9 ข้อ 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 1

EB 9 ข้อ 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 2

EB 9 ข้อ 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 3

EB 9 ข้อ 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 4

EB 9 ข้อ 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 5

EB 9 ข้อ 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 6

EB 9 ข้อ 10 Print Screen

ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB10 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

EB10 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่

ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (องค์ประกอบของแผนฯ ประกอบด้วยอย่างน้อย 4 หัวข้อ คือ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน)

EB10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB10 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB10 ข้อ 3 Print Screen

ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่

ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) (ประกอบด้วย ผลการประเมิน แนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา)

EB11 ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB11 ข้อ 3 Print Screen

ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB12 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่

EB12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

EB12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 3 ปี 2563

ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย

- ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโรงพยาบาล ไตรมาส ที่ 1 ปี 2563

- ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโรงพยาบาล ไตรมาส ที่ 3 ปี 2563

ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB12 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB12 ข้อ 3 Print Screen

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB13 ข้อ 1 หลักฐานการขออนุญาตเผยแพร่หลักเกณฑ์

ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB13 ข้อ 2 แนวทางการพัฒนาผู้มีผลการปฏิบัติการ

ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

3.1 มีหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

EB13 ข้อ 3.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.2 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

3.3 มีวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา

3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

EB13 ข้อ 3.2-3.4 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ขรก.ออกจากราชการ

ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

EB13 ข้อ 4 หลักฐานการแจ้งเวียนจากสสจ.

ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

EB13 ข้อ 5 หลักฐานการ print screen

ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

EB13 ข้อ 6 Print Screen

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

EB14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ

ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ ประกาศผลการปฏิบัติราชการฯ

รอบที่ 1 ไม่คำนึงถึงคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน

รอบที่ 2 กรณีที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ

EB14 ข้อ 2.1 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

EB14 ข้อ 2.2 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น

ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ

EB14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ

EB14 ข้อ 3 Print Screen

ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนาม

ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

EB15 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ

EB15 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ

ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB15 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB15 ข้อ 4 Print Screen

ข้อ 5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

EB 16 ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหาร

ข้อ 2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

EB 16 ข้อ 2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบ

ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ

EB 16 ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน เรื่องทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

EB 16 ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน

EB 16 ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้

ข้อ 5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

EB 16 ข้อ 5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ข้อ 6 ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง

EB 16 ข้อ 6 ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen

ข้อ 7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบ การประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยมี

7.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวงานแก้ไข

EB 16 ข้อ7.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

EB 16 ข้อ7.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

7.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

EB 16 ข้อ 7.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

EB 16 ข้อ 7.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

7.3 กรณีไม่มี่เรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ต้องรายงานสรุปผลว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนนั้นๆ และต้องนำหลักฐานขึ้นเว็บไซต์

ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล2

EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล3

EB 16 ข้อ 8 Print Screen

ข้อ 9 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB17 ข้อ 1 บันทึกข้อความให้ผู้บริหารลงนาม

ข้อ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ประกอบด้วย

2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60

2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด

2.6 มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล

EB17 ข้อ 2 ประกาศมารการการป้องกันการรับสินบน

ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

EB17 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด

EB17 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

EB17 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม รอบ 2

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB17 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB17 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส 4

EB17 ข้อ 5 Print Screen

ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB18 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ

ข้อ 2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

EB18 ข้อ 2 โครงการ

ข้อ 3 มีลักษณะเป็นภาพถ่ายกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

EB18 ข้อ 3 มีลักษณะเป็นภาพถ่ายกิจกรรม

ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุ วิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

EB18 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB18 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB18 ข้อ 5 Print Screen

ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส

EB19 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ข้อ 2 การรวมกลุ่มชมรม STRONG… มีการกำหนด

1. สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน
2. วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน
3. ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน

EB19 ข้อ 2 การรวมกลุ่มชมรม STRONG

ข้อ 3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

EB19 ข้อ 3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายาม

ข้อ 4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส

EB19 ข้อ 4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่

EB19 ข้อ 5 Print Screen

ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 20 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม

ข้อ 2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ

EB 20 ข้อ 2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ

ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (เป็นรูปเล่ม ตามหลักสากล)

EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวการปฏิบัติงานฯ

ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 20 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 20 ข้อ 5 Print Screen

ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 21 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ

ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20

EB 21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

EB 21 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม รอบที่ 2

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 21 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 21 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส 4

EB 21 ข้อ 5 Print Screen

ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 1 หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 22 ข้อ 1 หลักฐานการจัดการประชุม

ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ

EB 22 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ

ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/ สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 22 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 22 ข้อ 5 Print Screen

ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดดังนี้

1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้องแสดงอย่างน้อย 5 องค์ประกอบ

EB 23 ข้อ 1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงานดำเนินการตามคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี

1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

EB 23 ข้อ 1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน

1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

EB 23 ข้อ 1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตามข้อ 1.2.2

EB 23 ข้อ 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ตามข้อ 1.2.2

EB 23 ข้อ 1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ

1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงานต้องผ่านความเห็นชอบ และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

EB 23 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ หรือประธานชมรมจริยธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

EB 23 ข้อ 1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำ

ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 23 ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม

EB 23 ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม ฉบับที่ 2

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 23 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 23 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ฉบับที่ 2

EB 23 ข้อ 3 Print Screen

ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน

1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4

EB 24 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ

EB 24 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการไตรมาส 4

1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 24 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ สั่งการ

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

1.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผลฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดทุกประการ

EB 24 ข้อ 2.1.1 รายงานแบบฟอร์มที่ 2 รอบ 6 เดือน

EB 24 ข้อ 2.1.2 การติดตามชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน

EB 24 ข้อ 2.1.2 การติดตามชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน

2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 24 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็น

EB 24 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ ไตรมาส 4

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 24 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 24 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส 4

EB 24 ข้อ 2.3 Print Screen

2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

EB 25 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.1 วิธีการตรวจสอบ

2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ

2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบ

ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

EB 25 ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจง

ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

EB 25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบ

EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบ

ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 25 ข้อ 6 Print Screen

ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 1 เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวย ความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย

1.1 ประเภทงานบริการ

1.2 ขั้นตอน

1.3 ระยะเวลาที่ใช้

EB26 ข้อ 1 เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการ

ข้อ 2 ภาพถ่ายประกอบ

EB26 ข้อ 2 ภาพประกอบ

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB26 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่

EB26 ข้อ 3 Print Screen

ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลนครพิงค์ File WORD

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลนครพิงค์ File PDF

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

2017 © All Rights Reserved