Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: info@nkp-hospital.go.th |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลนครพิงค์

              ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลนครพิงค์ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ด้านการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ประกอบด้วย คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรม คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคลินิกฝังเข็ม ตั้งอยู่ข้างศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ ด้านหลังวัดพระนอนขอนตาล (วัดลัฏฐิวัน) หมู่ 3 บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


     คลิกที่ชื่อห้องตรวจเพื่อดูรายละเอียด

            เป็นหน่วยงานระดับปฐมภูมิที่ให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับผู้ป่วยโรคทั่วไปที่ไม่มีภาวะซับซ้อนหรือฉุกเฉิน เนื่องจากมีอาการไม่คงที่ ทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรังที่ต้องการดูแลต่อเนื่อง ทุกสิทธิการรักษา รวมถึงผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องได้รับการคัดกรอง ประเมินภาวะเจ็บป่วยและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการที่คลินิกเฉพาะทางสาขาต่างๆ ของโรงพยาบาลนครพิงค์ ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ดังนี้

             - บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ระดับปฐมภูมิ รายเก่าและรายใหม่ โรคเรื้อรังที่ได้รับการนัดหมายมารับการรักษาต่อเนื่องและโรคตามฤดูกาล

             - บริการให้ความรู้และคำแนะนำ ปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

สถานที่ติดต่อ : อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง วัดพระนอนขอนตาล ชั้น 1

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 7111

วัน เช้า บ่าย
จันทร์ พญ.ลักษณานันทน์ พูลเพียร
พญ.ณัฐรุจา อนันบุญทริก
พญ.ลักษณานันทน์ พูลเพียร (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พญ.ณัฐรุจา อนันบุญทริก (สัปดาห์ที่ 2,4)
อังคาร พญ.ประดับพร ลีละศาสตร์
พญ.พัชราภรณ์ อินต๊ะวงศ์
พญ.ประดับพร ลีละศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พญ.พัชราภรณ์ อินต๊ะวงศ์ (สัปดาห์ที่ 2,4)
พุธ นพ.อิสรภาพ กองสมบัติ
พญ.ธีรภรณ์ บุญยืน (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พญ.อิสรีย์ ศิริวรรณกุลธร (สัปดาห์ที่ 2)
พญ.วิณิตา วาจาเที่ยง (สัปดาห์ที่ 4)
พญ.ธีรภรณ์ บุญยืน (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พญ.อิสรีย์ ศิริวรรณกุลธร (สัปดาห์ที่ 2)
พญ.วิณิตา วาจาเที่ยง (สัปดาห์ที่ 4)
พฤหัสบดี นพ.ฉันทวัฒน์ สุทธิพงษ์
พญ.ลักษณานันทน์ พูลเพียร (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พญ.ธีรภรณ์ บุญยืน (สัปดาห์ที่ 2,4)
นพ.ฉันทวัฒน์ สุทธิพงษ์ (สัปดาห์ที่ 1,3,4,5)
พญ.ธีรภรณ์ บุญยืน (สัปดาห์ที่ 2)
ศุกร์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (walk-in) แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (walk-in)

            เป็นคลินิกที่ให้บริการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป หรือมากกว่า 60 ปีที่สนใจ โดยจัดบริการอย่างเป็นองค์รวมและ One-stop service ประกอบด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์ศัลยกรรมกระดูก, พยาบาลและนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ) แพทย์แผนไทย แผนจีน ทีมกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และทันตกรรม ให้บริการดังนี้
             1. ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการสูงอายุ เช่น เรื่องความคิดความจำ ข้อเข่าเสื่อม การป้องกันการหกล้ม ฯลฯ
             2. ตรวจรักษาโรคเรื้อรังต่างๆ (เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมันสูง) และกลุ่มอาการสูงอายุ อย่างบูรณาการเป็นองค์รวม
             3. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และฉีดวัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ
             สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามและรับการคัดกรองเบื้องต้นโดยแพทย์คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น 1 ก่อน เพื่อลงวันนัด

สถานที่ติดต่อ : อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง วัดพระนอนขอนตาล ชั้น 2

เวลาทำการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 7158

วัน เช้า บ่าย
พฤหัสบดี พญ.ประดับพร ลีละศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พญ.ลักษณานันทน์ พูลเพียร (สัปดาห์ที่ 2,4)
พญ.ประดับพร ลีละศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พญ.ลักษณานันทน์ พูลเพียร (สัปดาห์ที่ 2,4)

ขอบเขตการทำงาน : รับวางแผนและรักษาผู้ป่วยในผู้ป่วยมะเร็งก่อนรับการรักษาด้านอื่น รวมถึงให้บริการตรวจรักษาในผู้ป่วยทั่วไปที่มาขอรับบริการทางทันตกรรม
             - ช่วงเช้า 8:00-12:00 น. รับผู้ป่วยปกติ และผู้ป่วยนัด
             - ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. รับผู้ป่วยปกติ ตรวจและวางแผนรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง

ศักยภาพ : ใน 1 วันจะประกอบด้วย ทันตแพทย์จำนวน 1 คน ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 คน เคาน์เตอร์ จำนวน 1 คน หมุนเวียนกันมาให้บริการ โดยมีความชำนาญดังนี้
             - วันจันทร์ ทันตแพทย์ ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
             - วันอังคาร ทันตแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ชองปาก
             - วันพุธ ทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมทั่วไปชั้นสูง
             - วันพฤหัสบดี ทันตแพทย์ สาขาปริทันต์
             - วันศุกร์ ทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมทั่วไปชั้นสูง
             สามารถรับตรวจและวางแผนการรักษาได้ทุกวัน

อุปกรณ์ : Unit ทำฟันพร้อมเครื่องขูดหินปูน 1 ตัว เครื่องถายภาพรังสีภายนอกซองปาก 1 เครื่อง เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปาก 1 เครื่อง เครื่องฉายแสง 1 เครื่อง เครื่องกรอแบ่งฟันและผ่าตัดกระดูก 1 เครื่อง

สถานที่ติดต่อ : อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง วัดพระนอนขอนตาล ชั้น 2

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 065-4725531

            ให้บริการเวชกรรมฟื้นฟูผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อ ระบบประสาท ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปครอบคลุมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ ประกอบด้วย
             1. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ออกตรวจทุกวันอังคาร เวลา 8.00-16.00 น.
             2. งานกายภาพบำบัด เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
             3. งานกิจกรรมบำบัด เปิดให้บริการวันจันทร์-อังคาร เวลา 8.00-16.00 น.

สถานที่ติดต่อ : อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง วัดพระนอนขอนตาล ชั้น 3

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 7159

            ให้บริการสร้างเสริม บำบัดรักษา ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่ผู้มารับบริการ ที่สามารถรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สถานที่ติดต่อ : อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง วัดพระนอนขอนตาล ชั้น 3

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 7161

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

2017 © All Rights Reserved