Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: info@nkp-hospital.go.th |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

คลินิกทางการแพทย์

     คลิกที่ชื่อห้องตรวจเพื่อดูรายละเอียด

            โรคทางอายุรกรรมรักษาด้วยการใช้ยาเป็นหลัก ตั้งแต่ที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไป ผู้ป่วยมีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรค จากการรักษาสู่การพยายามป้องกัน เพื่อลดการเกิดโรคหรือโรคแทรกซ้อนโดยมีทีมอายุรแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ ในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง พร้อมให้คำปรึกษาและตรวจรักษาในการดูแลผู้ป่วยในเชิงเชื่อมโยงระบบต่างๆ แบบองค์รวม

             ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทั้งชายและหญิงอายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป โดยให้บริการ แก่ผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป ที่ไม่มีภาวะฉุกเฉินในเวลาราชการกลุ่มโรคสำคัญได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคไต, โรค ระบบทางเดินอาหาร โรคโลหิตวิทยาโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบประสาท โรคติดเชื้อ และโรคอื่นๆ

สถานที่ติดต่อ : อาคารผู้ป่วยนอก 3 M 380 ชั้นที่ 3

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ-หยุดนักขัตฤกษ์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 1153, 1154, 1130

ตารางออกตรวจอายุรกรรมทั่วไป M380

วัน ช่วงเวลา 8.00-12.00 น. ช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
จันทร์ โรคอายุรกรรมทั่วไป - Nephro(ไต)
- Cardio(หัวใจ)
- ID(โรคติดเชื้อ)
โรคอายุรกรรมทั่วไป
อังคาร โรคอายุรกรรมทั่วไป - Nephro(ไต)
- Cardio(หัวใจ)
- ID(โรคติดเชื้อ)
- Skin(โรคผิวหนัง)
โรคอายุรกรรมทั่วไป
พุธ โรคอายุรกรรมทั่วไป - Neuro(ระบบประสาท)
- GI(ทางเดินอาหาร)
- Chest(ทรวงอก)
- Endocrine(ต่อมไร้ท่อ)
- Neuro(ระบบประสาท)
- Skin(โรคผิวหนัง)
พฤหัสบดี โรคอายุรกรรมทั่วไป - Hemato(โรคเลือด)
- Cardio(หัวใจ)
- Chest(ทรวงอก)
- Endocrine(ต่อมไร้ท่อ)
โรคอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์ โรคอายุรกรรมทั่วไป - โรคอายุรกรรมทั่วไป

            คลินิกพิเศษทางอายุรกรรมได้พัฒนาทางด้านการรักษาทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเช่นโรคมะเร็ง โรคทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อต่างๆ โรคทรวงอกซึ่งได้ทำการตรวจรักษาในแต่ละโรคเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด เป็นการรักษาแบบสหสาขา โดยมีเภสัชกรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยา อาการข้างเคียงหรืออาการแทรกซ้อนจากยาแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ภาพอีกทั้งยังเป็นสถานศึกษาให้กับนักศึกษาเภสัชกรและทำวิจัยร่วมกับโครงการวิจัยหลายๆโครงการเช่นโครงการ PHPT เป็นต้น

             ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยให้บริการแก่ผู้ป่วย โรคมะเร็ง โรคทรวงอก โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบประสาท โรควัณโรค และโรคติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ฉุกเฉิน ในเวลาราชการโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคให้การรักษาเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย

สถานที่ติดต่อ : อาคารผู้ป่วยนอก 3 M 360 ชั้นที่ 3

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 2314

ตารางออกตรวจคลินิกพิเศษอายุรกรรม M360

วัน ช่วงเช้า 08.00 - 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00 น.
จันทร์ คลินิกฮีมาโต (M360)
1.แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ เฉลิมวงศ์
2.แพทย์หญิงอธิศา คุณรัตน์
3.นายแพทย์ธนาคาร จินดาหลวง
คลินิกวัณโรค อาคาร ชั่วคราว
1.นายแพทย์กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์
2.นายแพทย์สมภพ มหัทธนพรรค
คลินิกทางเดินอาหาร (M360)
1.นายแพทย์ธีรศักดิ์ อุตตมา
อังคาร คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร (M360)
1.นายแพทย์กัณวีย์ เทศเกตุ
-
พุธ คลินิกพิเศษอายุรกรรม (M360)
1.แพทย์หญิงปรารถนา ลีนะศิริมากุล
2.แพทย์หญิงรัฐกานต์ กาวิละ
3.แพทย์หญิงพรกมล บริพัตรโกศล
4.นายแพทย์ภรต เอี่ยมประไพ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 2
1.นายแพทย์จำรูญ ลิขิตวัฒนาสกุล
2.นายแพทย์พัฒนา องคะสุวรรณ
3.นายแพทย์สมบูรณ์ ไพจิตรวิเชียร
และ แพทย์แผนไทย
พฤหัสบดี คลินิกอายุรกรรมประสาท (M360)
1.แพทย์หญิงพิมพ์พร พรหมคำตัน
2.แพทย์หญิงศตพร ภาคีชีพ
คลินิกวัณโรค อาคาร ชั่วคราว
1.แพทย์หญิงรัฐกานต์ กาวิละ
ศุกร์ คลินิกพิเศษอายุรกรรม (M360)
1.แพทย์หญิงปรารถนา ลีนะศิริมากุล
2.แพทย์หญิงรัฐกานต์ กาวิละ
3.แพทย์หญิงพรกมล บริพัตรโกศล
4.นายแพทย์ภรต เอี่ยมประไพ
คลินิก PrEP (M360)
1.แพทย์หญิงปรารถนา ลีนะศิริมากุล

หมายเหตุ : ในส่วนของห้องตรวจคลินิกพิเศษอายุรกรรม M360 พยาบาลต้องรับผิดชอบในการทำหัตถการ ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ตามคิวนัด

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565

            สาขาศัลยกรรมเป็นสาขาใหญ่ที่มีแพทย์เฉพาะทางหลายด้านอยู่ด้วยกันสามารถตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยในโรคทางศัลยกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ ศัลยกรรมทั่วไป(มีแพทย์เชี่ยวชาญด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก,ตับและทางเดินน้ำดีอยู่) ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมหลอดเลือด ศัลยกรรมทรวงอกหัวใจและหลอดเลือด

การให้บริการ
            o ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกด้านศัลยกรรมทั่วไป (จันทร์-ศุกร์)
               - ตับและทางเดินน้ำดี (จันทร์ , พฤหัสบดี)
               - ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (อังคาร)
            o ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกด้านศัลยกรรมเด็ก (พฤหัสบดี)
            o ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกด้านศัลยกรรมหลอดเลือด (พุธ)
            o ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกด้านศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด (อังคาร)
            o ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง (จันทร์ ,อังคาร ,พุธ)
            o ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกด้านศัลยกรรมประสาท (พุธ ,พฤหัสบดี ,ศุกร์)
            o ให้บริการฉีดยา-ทำแผลผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาอาคารผู้ป่วยนอก ทุกวันเวลาราชการ

สถานที่ติดต่อ : อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้นที่ 1 ห้อง S100

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 2239, 2240

ตารางการออกตรวจห้องตรวจศัลยกรรม

วัน ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมเด็ก ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมทรวงอก  ศัลยกรรมหลอดเลือด ศัลยกรรม Trauma
จันทร์ นพ.ชัชชัย โกศลศศิธร
พญ.สุดาทิพย์ นิ่มกิ่งรัตน์
พญ.ปรียาภรณ์ เสนะวัต
นพ.นภสิน มาไพโรจน์ นพ.อนันต์ วัชราจิตติธรรม
(8.00-12.00 น.)
กฤษฎา ทันตวิวัฒนานนท์      
อังคาร นพ.ชวิน บัดติยา
นพ.นรินทร์ แก้วมา
นพ.กิตติสัณห์ กาญจนวงศ์ชัย
  พญ.วิภาวี กันปวน
(8.00-12.00 น.)
นพ.เจษฎา ป้ญจะบุรี นพ.จิรศักดิ์ ปลื้มปัญญา
นพ.พิชยา แคนยุกต์
   
พุธ นพ.สุนิล กุลจลา
พญ.โชติรส อังกุระวรานนท์
พญ.กานต์พิชมณชุ์ สุวรรณนิคม
พญ.บุศรินทร์ เนตรอนงค์ นพ.พัฒนา องคะสุวรรณ
(8.00-12.00 น.)
นพ.วสันต์ ลักษณ์ไกรศร      
พฤหัสบดี พญ.ชุติมา โสภารัตน์     นพ.ณัฐวุฒิ เจริญศุภพงศ์   พญ.รุ่งรุจี กาวีแว่น
นพ.วัฒนกิจ มุทิรางกูร
พญ.เบญญา เทวาดีเทพ
ศุกร์ เวียนศัลยแพทย์ออกตรวจตามสาย     นพ.สุกิจ พรหมศิริ      

หมายเหตุ เวลาตรวจของแพทย์ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 15.30 น.
ทุกวันศุกร์เวลา 11.00 – 13.00 น. มีประชุมกลุ่มงานศัลยกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

            ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ก้าวหน้าและพัฒนาทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการวินิจฉัยและการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะให้ดีขึ้น โดยทีมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ

             มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้การรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะดังนี้
            o นิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ
            o โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก
            o มะเร็งกระเพาะปัสสาวะและความผิดปกติเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ
            o ระบบควบคุมการขับปัสสาวะเสื่อม
            o ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพเพศชาย

สถานที่ติดต่อ : อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้นที่ 1

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (วันศุกร์รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 1156, 2219

ตารางการออกตรวจห้องตรวจศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

วัน แพทย์
จันทร์ นพ.ประพนธ์ , นพ.สันติชัย
อังคาร นพ.จำรูญ , นพ.สมบูรณ์
พุธ นพ.สมบูรณ์ , นพ.จำรูญ
พฤหัสบดี นพ.สันติชัย , นพ.ประพนธ์
ศุกร์ รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น

ห้องสลายนิ่ว => เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ห้องตรวจยูโรไดนามิค => เปิดบริการทุกวันศุกร์ (รับเฉพาะผู้ป่วยที่นัดไว้เท่านั้น)

ห้องส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ => เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ (รับเฉพาะผู้ป่วยที่นัดไว้เท่านั้น)

             สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) ได้ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลการรักษาโรคกระดูกและข้อดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามความสลับซับซ้อนตลอดจนภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การรักษาโรคดังกล่าว ต้องอาศัยศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ ในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย แพทย์มีความรู้ความชำนาญในสาขาเฉพาะทางที่ลงลึกในสาขาย่อย สามารถวินิจฉัยและให้การรักษากับผู้ป่วยได้

             แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้การรักษาผู้ป่วย โรคและอาการที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อ ดังนี้
            o การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
            o การผ่าตัดบริเวณข้อเข่าผ่านกล้อง
            o การผ่าตัดโรคทางมือ และจุลศัลยกรรม
            o การผ่าตัดกระดูกหัก และข้อต่อเคลื่อน
            o การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกและข้อหัก

สถานที่ติดต่อ : อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 1 ห้องเบอร์ 112

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 1111

ตารางออกตรวจของห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ

วัน เช้า บ่าย
จันทร์ นพ.วรรธนัย อัตถากร (เฉพาะนัด)
นพ.ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด (เฉพาะนัด)
นพ.วุฒิพงค์ ศิริวิทยาการ (เฉพาะนัด)
นพ.จิรายุ ปลิโพธ (Walk in) คู่, นพ.ปรัชญา คล่องแคล่ว (Walk in) คู่
นพ.อธิพงศ์ กองฤทธิ์ (Walk in) คี่,นพ.พสิษฐ์ หวังซื่อกุล(Walk in) คี่
นพ.วรรธนัย อัตถากร
นพ.ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด
นพ.วุฒิพงค์ ศิริวิทยาการ
นพ.อนุกูล นิรมิตสันติพงศ์ (Walk in) คู่
นพ.สมาธิต พรวัฒนเวทย์ (Walk in) คี่
อังคาร นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล (เฉพาะนัด)
นพ.จิรวัฒน์ โชตยะกุล (เฉพาะนัด)
นพ.อธิพงศ์ กองฤทธิ์ (เฉพาะนัด)
นพ. นพรัตน์ รุจิวัฒนพงศ์ (เฉพาะนัด)
นพ.อนุกูล นิรมิตสันติพงศ์ (เฉพาะนัด)
นพ.สถาพร เปาอินทร์ (Walk in) คู่
นพ.ศัลย์ ศรีสกุล (Walk in) คี่
นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล (เฉพาะนัด)
นพ.จิรวัฒน์ โชตยะกุล
นพ.อธิพงศ์ กองฤทธิ์
นพ.นพรัตน์ รุจิวัฒนพงศ์
นพ.อนุกูล นิรมิตสันติพงศ์
นพ.วุฒิพงค์ ศิริวิทยาการ (Walk in) คู่
พุธ นพ.สถาพร เปาอินทร์ (เฉพาะนัด)
นพ.ธนวัต บูรณพัฒนา (เฉพาะนัด)
นพ.ปรัชญา คล่องแคล่ว (เฉพาะนัด)
นพ.ศัลย์ ศรีสกุล (เฉพาะนัด)
นพ.วรรธนัย อัตถากร (Walk in) คี่
นพ.จิรวัฒน์ โชตยะกุล (Walk in) คู่
คลินิกกระดูกและข้อในเด็ก (8.30-11.00 น.)
นพ.สถาพร เปาอินทร์
นพ.ธนวัต บูรณพัฒนา
นพ.ปรัชญา คล่องแคล่ว
นพ.ศัลย์ ศรีสกุล
นพ.นพรัตน์ รุจิวัฒนพงศ์(Walk in) คี่
นพ.พรพงศ์ อิสริยะพฤทธิ์ (Walk in) คู่
พฤหัสบดี ประชุมวิชาการ (รับเฉพาะฉุกเฉิน)
ศุกร์ นพ.จิรายุ ปลิโพธ (เฉพาะนัด)
นพ.สมาธิต พรวัฒนเวทย์ (เฉพาะนัด)
นพ.พรพงศ์ อิสริยะพฤทธิ์ (เฉพาะนัด)
นพ.พสิษฐ์ หวังซื่อกุล (เฉพาะนัด)
นพ.ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด (Walk in คี่)
นพ.ธนวัต บูรณพัฒนา (Walk in คู่)
นพ.จิรายุ ปลิโพธ
นพ.สมาธิต พรวัฒนเวทย์
นพ.พรพงศ์ อิสริยะพฤทธิ์
นพ.พสิษฐ์ หวังซื่อกุล

             สาขาวิชาจักษุ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบดูแล รักษาและผ่าตัดผู้ป่วยจักษุ รับ Refer ผู้ป่วยจักษุจากโรงพยาบาลทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลใกล้เคียง ได้แก่จังหวัดลำพูน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

            o จักษุแพทย์จำนวน 7 ท่าน (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา 2 ท่าน)
            o ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางด้านจักษุ ให้การผ่าตัดในกรณีฉุกเฉินทางตา และ Elective Case
            o มีเครื่องมือตรวจพิเศษ เช่น A-Scan, B-Scan, FFA ICG, HRA, Visual Field, OCT, Fundus Carmera, Laser YAG, Argon Laser

สถานที่ติดต่อ : อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้นที่ 4

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 2234, 2235

ตารางออกตรวจของห้องตรวจจักษุ

วัน ผู้ป่วยนัด ผู้ป่วยใหม่
จันทร์ พญ.บงกช ธีรกิตติกุล
นพ.อภิญพัฒน์ คงประยูร
พญ.ณัฐยา ปัญโญวัฒน์กุล
นพ.ศตวรรษ วงศ์ฉายา
อังคาร พญ.ณัฐยา ปัญโญวัฒน์กุล
นพ.ฐิติพล ศรีสมบูรณ์
พญ.กนกรัตน์ ชุ่มภิรมย์
พญ.ลัดดาวรรณ เมธากิจตระกูล
พุธ พญ.กนกรัตน์ ชุ่มภิรมย์
พญ.ลัดดาวรรณ เมธากิจตระกูล
พญ.บงกช ธีรกิตติกุล
นพ.ฐิติพล ศรีสมบูรณ์
พฤหัสบดี นพ.ศตวรรษ วงศ์ฉายา นพ.อภิญพัฒน์ คงประยูร
ศุกร์ เวียนตามตารางเวร  

             โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อเป็นโรคที่เป็นปัญหาของงานสาธารณสุขระดับประเทศต้องอาศัยอายุรแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ ในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค โดยทำงานร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยอายุรแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และนักโภชนากรในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง โดยที่มีครอบครัวและชุมชนเครือข่าย มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาร่วมกัน

             ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง ทางด้านอายุกรรมเฉพาะโรค ที่ไม่ฉุกเฉินในเวลาราชการ รับเฉพาะนัดเท่านั้นได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตและไตเรื้อรัง โรคโลหิตวิทยา

สถานที่ติดต่อ : อาคารผู้ป่วยนอก 3 ห้อง M 370 ชั้นที่ 3

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 1192

ตารางการให้บริการคลินิกโรคเรื้อรัง M370

วัน/เวลา 08.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
จันทร์ อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
1.นพ. ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา
2.นพ.พิษณุวัฒน์ เดชนันทรัตน์
3.นพ.เวช วิจารณ์ปรีชา
4.พญ.ธัญญาลักษณ์ โชตยาภรณ์
คลินิกต่อมไร้ท่อ
1.พญ.หทัยทิพย์ บุญญะรัตน์
2.นพ.ปิติ อินทะพันธ์
คลินิกเจาะไขกระดูก
1.พญ.จุฑาทิพย์ เฉลิมวงศ์
2.พญ.อธิศา คุณรัตน์
3.นพ.ธนาคาร จินดาหลวง
อังคาร อายุรกรรมเบาหวาน
1.พญ. กมลวรรณ สิริอารีย์
2.พญ.ณัฏฐินี เทพสุวรรณ
3.พญ. หทัยทิพย์ บุญญะรัตน์
4.นพ.ปิติ อินทะพันธ์
คลินิกโรคทรวงอก
1.นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์
2.นพ.สมภพ มหัทธนพรรค
3.นพ.พิริยะ พิริยะกฤต
พุธ คลินิกโรคไตเรื้อรัง
1.นพ. พันธพงศ์ ตาเรืองศรี
2.นพ. เศรษฐพล ปัญญาทอง
3.นพ.ผดุงชาติ สีหมอก
นพ.พิเชฐ พิพัฒน์สมุทร
อายุรกรรมโรคไต เรื้อรัง
1.นพ. พันธพงศ์ ตาเรืองศรี
2.นพ. เศรษฐพล ปัญญาทอง
3.นพ.ผดุงชาติ สีหมอก
4.นพ.พิเชฐ พิพัฒน์สมุทร
พฤหัสบดี อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
1.นพ. ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา
2.นพ.พิษณุวัฒน์ เดชนันทรัตน์
3.นพ.เวช วิจารณ์ปรีชา
-
ศุกร์ ต่อมไร้ท่อ
1.พญ. หทัยทิพย์ บุญญะรัตน์
2.นพ.ปิติ อินทะพันธ์
คลินิกโรคทรวงอก
1.นพ.วีรยุทธ โฆิษิตสกุลชัย
2.นพ.ธงชัย อุดคำ
-

**กรุณาเจาะเลือดล่วงหน้าก่อนมาตรวจอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

ปรับปรุงเมื่อ 6 ตุลาคม 2565

             1. บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้รับบริการตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไปมีการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพกับผู้รับบริการแต่ละรายและได้รับคำแนะนำเรื่องสุขภาพโดยทีมแพทย์และส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพ
            o ข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
            o ประชาชนทั่วไป
            o นักเรียนทุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
            o นักเรียนทุนของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไปต่างประเทศ
            o แรงงานไทยไปต่างประเทศ
            o บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก
            o ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
            o ออกใบรับรองแพทย์ทุกชนิด ยกเว้น รับรองความพิการ,รับรองความเจ็บป่วย, รับรองทางด้านนิติเวช

             2. บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสังคมในการตรวจรักษาโรคทั่วไปที่ไม่ซับซ้อน ดังนี้
            o ให้บริการผู้ป่วยโรคทั่วไป
            o ให้บริการผู้ป่วยรายใหม่ที่มีโรคเรื้อรังทางอายุรกรรม ที่มีอาการไม่ซับซ้อน

สถานที่ติดต่อ : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องเบอร์ 18

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 12.00 น. ตรวจสุขภาพทั่วไป ออกใบรับรองแพทย์ทั่วไปและตรวจผู้ป่วยบัตรประกันสังคม
                                         เวลา 13.00-15.00 น. ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (พม่า ,ลาว ,กัมพูชา)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 2263

             สาขาวิชาสูติกรรม (ฝากครรภ์) ได้พัฒนา ก้าวหน้า ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี ทำให้การรักษามีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งผลการรักษาทางด้านสาขาอื่นมีการพัฒนาและดูแลสุขภาพผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อตั้งครรภ์จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีความรู้ความชำนาญ ในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ

             แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้การดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ ดังนี้
            o การตรวจครรภ์ปกติ
            o การดูแลรักษาและตรวจครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
            o การ Ultrasond ดูความผิดปกติของทารกในครรภ์
            o การ Ultrasond เจาะเลือด Screen down syndrom
            o การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดเพื่อหาความผิดปกติทางด้านโครโมโซม และโรคเลือดจางธาลัสซีเมียของทารกในครรภ์

สถานที่ติดต่อ : อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้นที่ 2

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 2325, 2215

ตารางการออกตรวจแพทย์คลินิกฝากครรภ์

วัน/เวลา 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.
จันทร์ คลินิกฝากครรภ์
นพ.อลงกรณ์
พญ.นงเยาว์
พญ.ยุรี
พญ.พัชรี
คลินิกตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด
พญ.ยุรี
อังคาร คลินิกฝากครรภ์ (ครรภ์ทีมีภาวะเสี่ยง)
พญ.อุไรวรรณ
พญ.ยุรี
พญ.อัญชิสา
คลินิกฝากครรภ์ ( ครรภ์ทีมีภาวะเสี่ยง)
พญ.อุไรวรรณ
พญ.ยุรี
พญ.อัญชิสา
พุธ คลินิกฝากครรภ์
นพ.วัชรินทร์
นพ.ภักดี
พญ.อัญชิสา
-
พฤหัสบดี คลินิกฝากครรภ์
พญ.จิตรา
พญ.อุไรวรรณ
พญ.นงเยาว์
พญ.ญาดา
คลินิกตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด
พญ.อุไรวรรณ
ศุกร์ คลินิกฝากครรภ์
นพ.อลงกรณ์
พญ.ธนิยาภรณ์
พญ.พัชรี
-

             สาขาสูติ-นรีเวชกรรม ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กหญิงและสตรี ที่รักษาทางด้านสูติ-นรีเวชกรรม และคลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกมีบุตรยากคลินิกส่องกล้องขยายปากมดลูก คลินิกมะเร็งทางนรีเวชกรรม ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบดูแล รักษาและผ่าตัดผู้ป่วย สูติ-นรีเวชกรรม รับ Refer ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลใกล้เคียง

            o สูติแพทย์ จำนวน 12 ท่าน (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิกมะเร็งนรีเวช 2 ท่าน)
            o ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางด้านสูติ-นรีเวช

สถานที่ติดต่อ : อาคารผู้ป่วยนอก 1 ชั้น ชั้นที่ี 2 ห้อง G210

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 9287, 2303

ตารางออกตรวจห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม

วัน สูติ-นรีเวชกรรม คลินิกพิเศษ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
จันทร์ นพ.วัชรินทร์ สุนทรลิ้มศิริ
พญ.ญาดา ทองอยู่
พญ.อัญชิสา จันทร์สุวรรณ
นพ.วัชรินทร์ สุนทรลิ้มศิริ
พญ.อัญชิสา จันทร์สุวรรณ
คลินิกมะเร็งนรีเวช
นพ.รัฐศาสตร์ มหาเทพ
คลินิกมีบุตรยาก
พญ.ญาดา ทองอยู่
อังคาร พญ.ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์
พญ.พัชรี เรืองเจริญ
พญ.ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ คลินิกมะเร็งนรีเวช
พญ.อัญชลี ชัยนวล
คลินิกวัยทอง
พญ.จิตรา วิทยานุกูล
คลินิกมะเร็งนรีเวช
พญ.อัญชลี ชัยนวล
คลินิกวัยทอง
พญ.ญาดา ทองอยู่
คลินิกส่องกล้องขยายปากมดลูก
พญ.ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ
พุธ พญ.นงเยาว์ สุวรรณกัณทา
พญ.จิตรา วิทยานุกูล
พญ.ยุรี ยานาเซะ (วันคี่)
พญ.นงเยาว์ สุวรรณกัณทา
นพ.วัชรินทร์ สุนทรลิ้มศิริ
คลินิกมะเร็งนรีเวช
นพ.รัฐศาสตร์ มหาเทพ
คลินิกส่องกล้องขยายปากมดลูก
พญ.อัญชลี ชัยนวล
พฤหัสบดี นพ.ภักดี แก้วแปงจันทร์
พญ.อัญชลี ชัยนวล
นพ.รัฐศาสตร์ มหาเทพ
พญ.ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์
นพ.ภักดี แก้วแปงจันทร์
นพ.อลงกรณ์ ชูวงษ์
คลินิกมะเร็งนรีเวช
พญ.ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ
คลินิกมะเร็งนรีเวช
พญ.ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ
ศุกร์ พญ.จิตรา วิทยานุกูล
พญ.อุไรวรรณ (วันคี่)
พญ.ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ
พญ.พัชรี เรืองเจริญ
นพ.ภักดี แก้วแปงจันทร์
คลินิกมะเร็งนรีเวช
นพ.รัฐศาสตร์ มหาเทพ
-

สถานที่ติดต่อ : อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น 2

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 9286

ตารางการออกตรวจแพทย์ห้องตรวจกุมารเวชกรรม

วัน/เวลา 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.
จันทร์ คลินิกโรคหัวใจ : พญ.นันทวัน , นพ.ชัชวาล
คลินิกโรคไต : พญ.ลักษณา
คลินิกต่อมไร้ท่อ : พญ.หทัยทิพย์
คลินิกต่อมไร้ท่อ : พญ.หทัยทิพย์
คลินิกพัฒนาการเด็ก : พญ.วราลี
อังคาร คลินิกโรคเลือด : พญ.กนิษฐา
คลินิกพัฒนาการเด็ก : พญ.วราลี
คลินิกพัฒนาการเด็ก : พญ.วราลี
คลินิกโรคทรวงอก : นพ.ขุนเขา
พุธ คลินิกโรคติดเชื้อ : พญ.สุภารัชต์
คลินิกโรคระบบประสาท : พญ.ปัณฑารีย์
คลินิกโรคภูมิแพ้ : พญ.กมลพรรณ
คลินิกโรคทรวงอก : นพ.ขุนเขา
พฤหัสบดี คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กดี
(กุมารแพทย์เวียนตามตารางแต่ละเดือน)
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กดี
(กุมารแพทย์เวียนตามตารางแต่ละเดือน)
ศุกร์ คลินิกโรคเลือด : พญ.กนิษฐา
คลินิกต่อมไร้ท่อ : พญ.หทัยทิพย์
คลินิกวัณโรค : พญ.อรุณรัตน์
คลินิกซีด : พญ.มณีรัตน์ (รับเฉพาะนัดเท่านั้น)
คลินิกต่อมไร้ท่อ : พญ.หทัยทิพย์

หมายเหตุ คลินิกกุมารเวชกรรมทั่วไปให้บริการทุกวันเวลาราชการ / กุมารแพทย์เวียนตามตารางแต่ละเดือน

             สาขาโสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก) ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบดูแล รักษาและผ่าตัดผู้ป่วยหู คอ จมูก รับ Refer ผู้ป่วยหู คอ จมูก จากโรงพยาบาลทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลใกล้เคียง

การให้บริการ
            o โสต ศอ นาสิก แพทย์ จำนวน 7 ท่าน
            o นักแก้ไขการได้ยิน จำนวน 1 ท่าน
            o นักแก้ไขการพูด จำนวน 1 ท่าน
            o ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางด้านโสต ศอ นาสิก ให้การผ่าตัด เช่น
                • ผ่าตัดไซนัสผ่านกล้อง (Endoscopic Sinus Surgery)
                • ผ่าตัดซ่อมท่อน้ำตาผ่านกล้องโดยไม่มีแผลเป็น (Endoscopic Dacryocystorhinostomy)
                • ผ่าตัดธัยรอยด์ผ่านกล้องโดยไม่มีแผลเป็น (Endoscopic Thyroidectomy)
                • ผ่าตัดปะแก้วหู (Tympanoplasty)
                • ผ่าตัดกระดูกหู (Stapedectomy)
                • ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlear Implant)
                • ผ่าตัดย้ายเนื้อเยื่อ (Free-Flap)
            o มีเครื่องมือตรวจพิเศษ เช่น Flexible Fiberoptic endoscope Telemetry, Rigid Fiberoptic endoscope Telemetry
            o มีเครื่องมือวินิจฉัยการได้ยิน เช่น Audiometer, Tympanometer, Otoacoustic Emission, Auditory brainstem Response
            o มีบริการเครื่องช่วยฟัง และ อุปกรณ์ (Hearing aid and Accessory)
            o มีบริการฝึกพูด (Speech Therapy)

สถานที่ติดต่อ : อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้นที่ 4

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 2226, 2290

รายชื่อแพทย์

นพ.กุลบุตร แก้วศิริ : วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

พญ.ขวัญชนก พงศ์มณี : วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

พญ.ฉัตรมณี ศิริวิทยากร : วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ.ไชยวัฒน์ ส่งเสริมปัญญากุล : วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประกาศนียบัตรมะเร็งศีรษะและลำคอ

พญ.ปทีมล ธนุชัยขันธ์ : วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ.ทวี ธนุภาพรังสรรค์ : วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ.ฉัตรชัย คูณรังษีสมบูรณ์ : วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

             ห้องตรวจจิตเวช ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น เครียด นอนไม่หลับ พฤติกรรมผิดปกติ โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวน โรคสมองเสื่อมที่มีอาการทางจิต โรคจิต ผู้มีปัญหาจากการใช้สารเสพติด ให้การบำบัดรักษายาเสพติดทุกประเภท รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น เช่น โรคสมาธิสั้น โรคออทิสติก ปัญหาการเรียนรู้ ปัญหาทางพฤติกรรม และบริการตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินิก เช่น ประเมินความสามารถทางสติปัญญา ประเมินความสามารถทางการเรียน ประเมินสภาพจิตประกอบการขอใบรับรองต่างๆ ให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง และนักจิตวิทยาคลินิก

การให้บริการ
            o บริการผู้ป่วยนอกจิตเวชทั่วไป/จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
            o บริการผู้ป่วยในที่มีปัญหาทางจิตเวชทั่วไป/จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
            o รับผู้ป่วยส่งต่อจากหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตความรับผิดชอบ
            o ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยตรวจหาเชื้อ HIV /ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
            o ให้บริการบำบัดรักษายาเสพติด เช่น สุรา บุหรี่ ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี สารระเหย กัญชา
            o ให้บริการด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตและยาเสพติดทั้งภายใน/ภายนอกหน่วยงานและชุมชน
            o ให้บริการทางวิชาการด้านจิตเวช สุขภาพจิตอื่น ๆและ ยาเสพติด

สถานที่ติดต่อ : อาคาร 16 (อาคารสีฟ้า) ชั้น 1

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 2801, 2809

ตารางการออกตรวจห้องตรวจจิตเวช

วัน/เวลา ช่วงเช้า 08.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.
จันทร์ คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่ : นพ.สุกฤษฎิ์ เลาห์อุทัยวัฒนา คลินิกสารเสพติด และจิตเวชฉุกเฉิน : (แพทย์เวร)
อังคาร คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น : พญ.บุฑบท พฤกษาพนาชาติ
คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่ : พญ.รจนพรรณ นันทิทรรภ , พญ.อภิญญา ก่อธงชัย
คลินิกสารเสพติด และจิตเวชฉุกเฉิน : (แพทย์เวร)
พุธ คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น : พญ.บุฑบท พฤกษาพนาชาติ
คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่ : นพ.สุกฤษฎิ์ เลาห์อุทัยวัฒนา
คลินิกสารเสพติด และจิตเวชฉุกเฉิน : (แพทย์เวร)
พฤหัสบดี คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น : พญ.บุฑบท พฤกษาพนาชาติ
คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่ : พญ.รจนพรรณ นันทิทรรภ , พญ.อภิญญา ก่อธงชัย
คลินิกสารเสพติด และจิตเวชฉุกเฉิน : (แพทย์เวร)
ศุกร์ คลินิกสารเสพติด : (แพทย์เวร) คลินิกสารเสพติด และจิตเวชฉุกเฉิน : (แพทย์เวร)

             เป็นหน่วยงานระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ที่ให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคทั่วไปทางอายุกรรม ที่ไม่มีภาวะซับซ้อน หรือฉุกเฉินเนื่องจากมีอาการไม่คงที่ ทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรังที่ต้องการการดูแลต่อเนื่อง ทุกสิทธิการรักษา ยกเว้นบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เปิดให้บริการที่คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว รวมถึงผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องได้รับการคัดกรอง ประเมินภาวะเจ็บป่วยและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการที่คลินิกเฉพาะทางสาขาต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

การให้บริการ
            o บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทางอายุรกรรม ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิรายใหม่ ,โรคเรื้อรังที่ได้รับการนัดหมายมารับการรักษาต่อเนื่อง และโรคตามฤดูกาล
            o บริการตรวจรักษาผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ทั้งรายใหม่และการดูแลต่อเนื่อง
            o บริการตรวจรักษาผู้ป่วยสิทธิบัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว , ต่างชาติ
            o บริการให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

สถานที่ติดต่อ : หน่วยบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องตรวจเบอร์ 13

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 2324

ตารางการออกตรวจห้องตรวจ เบอร์ 13

วัน/เวลา ภาคเช้า (08.30 – 11.30 น.) ภาคบ่าย (13.30 – 15.30 น.)
จันทร์ นพ.พิรุณ , นพ.พลวัฒน์ นพ.พลวัฒน์
อังคาร นพ.พิรุณ , นพ.พลวัฒน์ นพ.พิรุณ
พุธ นพ.พิรุณ , นพ.พลวัฒน์ นพ.พลวัฒน์
พฤหัสบดี นพ.พิรุณ , นพ.พลวัฒน์ นพ.พิรุณ
ศุกร์ นพ.พิรุณ , นพ.พลวัฒน์ นพ.พลวัฒน์

             ให้บริการเวชกรรมฟื้นฟูแก่ ผู้ป่วยในระบบกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อ ระบบประสาท ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ครอบคลุมทั้ง การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ ประกอบด้วย คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู งานกายภาพบำบัด งานกิจกรรมบำบัด งานกายอุปกรณ์ และศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ให้บริการที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู หอผู้ป่วยใน ให้บริการเชิงรุกในเขตพื้นที่เครือข่าย

การให้บริการ
            o คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู ให้บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าวินิจฉัย คลินิกลดเกร็ง ตรวจวัดแรงกดฝ่าเท้า
            o งานบริการกายภาพบำบัด
            o งานกิจกรรมบำบัด
            o งานกายอุปกรณ์ และศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

สถานที่ติดต่อ : ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู เบอร์ 32

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

คลินิกนอกเวลาเปิดบริการเฉพาะ งานกายภาพบำบัด วันราชการตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. และวันหยุดราชการเวลา 8.00 น. – 12.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 9282

การให้บริการ
1. ทันตกรรมทั่วไป
            o ตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษาผู้ป่วยทันตกรรมทั่วไป (Oral Checkup)
            o เอกซ์เรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายใน ภายนอกช่องปาก (Dental Digital X Ray)
            o อุดฟัน (Cavities Filling)
            o ขูดหินปูน (Scaling, Cleaning and Polishing)
2. ศัลยกรรมช่องปาก
            o ถอนฟัน (Tooth Extraction)
            o ผ่าฟันคุด (Wisdom Tooth Extraction)
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
            o ฟันปลอมแบบถอดได้ (Dentures)
            o ครอบฟัน (Dental Crowns)
            o สะพานฟัน (Dental Bridges)
4. ทันตกรรมรักษารากฟัน (Root Canal Treatment)
5. ทันตกรรมสำหรับเด็ก( Pediatric Dentistry)
6. ทันตกรรมปริทันต์ (Periodontic Dentistry)
            o รักษาโรคปริทันต์ (Deep Cleaning, Root Planing)
7. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Dentistry)
8. ทันตวินิจฉัย
            o ตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษา ผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปาก
            o ตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษา ผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใบหน้า และขากรรไกร

สถานที่ติดต่อ : อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 1 ห้องเบอร์ 11

เวลาทำการ : ในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ 08.00-12.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999271

รายชื่อทันตแพทย์

1. ทันตกรรมทั่วไป
       o ทพญ. กฤษณา ทวีธนากร
       o ทพ. นครินทร์ ปกป้อง
       o ทพญ.จริยา ณ เชียงใหม่
       o ทพญ.วิลาสินี สุทธนะ
       o ทพญ.นงนภานันท์ คำปินไชย
       o ทพญ.พัทจารีย์ สุนิลหงษ์
       o ทพญ.อธิมนต์ โชติชะวงศ์
2. ศัลยศาตร์ช่องปาก
       o ทพญ.ณหทัย จางไววิทย์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
       o ทพญ.จิรวดี ไชยประสิทธิ์
       o ทพ.วิทวัส ผลดี
       o ทพญ.วรดนู ภักดี
4. ทันตกรรมรักษารากฟัน
       o ทพญ.พัทนิล วัชรพันธ์
       o ทพญ.เวสารัส สุจิณโน
       o ทพญ.จุฑามาศ ลิมปศิริสุวรรณ
5. ทันตกรรมสำหรับเด็ก
       o ทพญ.สุมิตรา สายเป้า
       o ทพญ.กษมา ปทุมสูตร
       o ทพญ.วสุนธรี ขันธรรม
6.ทันตกรรมปริทันต์
       o ทพญ.พัชร์สิตา คณิตปัญญาเจริญ์
       o ทพญ.ธฤตา วังเสมอ
       o ทพญ.ปรารถนา เตชาเสถียร
7.ทันตกรรมจัดฟัน
       o ทพญ.ธณัชช์ปิยา สมสุข
8. ทันตวินิจฉัย
       o ทพญ.ธนียา จันทร์คง

             ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

คณะแพทย์ ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในสาขาต่างๆทั้งอายุรแพทย์โรคหัวใจ ศัลยแพทย์โรคหัวใจ และกุมารแพทย์โรคหัวใจ

อายุรแพทย์โรคหัวใจ 1) นพ. ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา
  2) นพ.พิษณุวัฒน์ เดชนันทรัตน์
  3) พญ.ธัญญาลักษณ์ โชตยาภรณ์
  4) พญ.ลลิตา ยงสมิทธ์
ศัลยแพทย์โรคหัวใจ 1) นพ.จีรศักดิ์ ปลื้มปัญญา
กุมารแพทย์โรคหัวใจ 1) พญ.นันทวัน สุอังคะ

บุคลากรอื่นๆ ประกอบด้วย พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญผ่านการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด พยาบาลเฉพาะทางการตรวจสวนหัวใจ พยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ นักเทคโนโลยีหัวใจ พยาบาลห้องผ่าตัดหัวใจ และวิสัญญีพยาบาล

สถานที่ตั้ง 1. อาคารผู้ป่วยใน 1 ประกอบด้วย หน่วยตรวจหัวใจแบบภายนอก (Non-invasive unit)
    ห้องตรวจสวนหัวใจ (Cath lab) และ หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ชั้น 1
  2. อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ประกอบด้วย ห้องตรวจหัวใจผู้ป่วยนอกอายุรกรรมชั้น 3
    ห้องตรวจหัวใจผู้ป่วยเด็กชั้น 2
  3. อาคารผู้ป่วยใน 5 ประกอบด้วยห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชั้น 2
  4. อาคารบำบัดรักษา ประกอบด้วย หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด (CVT) ชั้น 5
    ห้องผ่าตัดหัวใจ ชั้น 3

การบริการทางการแพทย์
      1. การบริการในการตรวจวินิจฉัย
         คลินิกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ชั้น 3
            o ตรวจรักษา และติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ วันจันทร์ และวันพฤหัส เวลา 8.00 - 12.00 น.
         ห้องตรวจ EKG ที่อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น 2
            o การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
         หน่วยตรวจหัวใจแบบภายนอก (Non- Invasive cardiac unit) อาคารผู้ป่วยใน1 ชั้น1 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
            o การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
            o การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise stress test)
            o การตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น (Dobutamine stress test) (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้)
            o การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมงรวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ (Holter)
         หน่วยตรวจสวนหัวใจ (Cath lab) อาคารผู้ป่วยใน 1 ชั้น 1 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
            o การวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจ
            o การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ (การสวนหัวใจ)
      2. การรักษาโรคหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ
         • ระบบกระแสไฟฟ้าหัวใจ
            o การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ แบบภายนอก( External pacemaker) แบบชั่วคราว (Temporary Pacemaker)
         • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ
            o การสวนหัวใจและการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ
            o การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค้ำยัน และบอลลูน
            o การผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) (ยังไม่เปิดผ่าตัดกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ)
         • หัวใจพิการแต่กำเนิด
            o การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน
            o การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง
            o การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus ซึ่งเชื่อมอยู่ระหว่าง aorta และ pulmonary artery
         • ระบบลิ้นหัวใจ
            o การผ่าตัดลิ้นหัวใจ

หมายเหตุ: การผ่าตัดหัวใจในเด็กและผู้ใหญ่ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เริ่มเปิดผ่าตัดรายแรกเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2560

             ศูนย์โรคไตโรงพยาบาลนครพิงค์ให้บริการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางช่องท้องตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย โดยอายุรแพทย์โรคไตและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคไต มุ่งเน้นการพัฒนางานวิชาการและการบริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การให้บริการ
            o บริการด้านการให้คำปรึกษาเพื่อชะลอการเสื่อมหน้าที่ของไตและการบำบัดทดแทนไต
            o บริการผู้ป่วยในที่มีปัญหาทางจิตเวชทั่วไป/จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
            o บริการใส่สายสวนหลอดเลือดดำเพื่อใช้ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
            o บริการด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
            o บริการด้านการล้างไตทางช่องท้อง
            o บริการเจาะชื้นเนื้อไตส่งตรวจวินิจฉัยเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง

สถานที่ติดต่อ : อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น 1

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 2262, 2311 และ 2297

             ให้บริการสร้างเสริม บำบัดรักษา ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่ผู้มารับบริการ ที่สามารถรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คลินิกฝังเข็ม

1.คลินิกฝังเข็ม รพ.นครพิงค์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้องหมายเลข 20

2.คลินิกฝังเข็ม สาขาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมใต้ ในวัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมใต้ ชั้น 3

คลินิกการแพทย์แผนไทย

1.คลินิกการแพทย์แผนไทย รพ.นครพิงค์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้องหมายเลข 20

เปิดบริการเฉพาะวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 -16.00 น.

ให้บริการ
            1.ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและจ่ายยาสมุนไพรไทย
            2.นวดกระตุ้นน้ำนมมารดาหลังคลอด
            3.นวด ประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพ นวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
            4.อบไอน้ำสมุนไพร
            5.คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง
            6.คลินิกภูมิแพ้
            7.คลินิกเลิกบุหรี่
            8.คลินิกเข่าเสื่อม (พอกเข่า)
            9.คลินิกกัญชา (วันพุธช่วงบ่าย อาคาร 3 ชั้น 2)
            10.บ่งต้อด้วยหนามหวาย

2.คลินิกการแพทย์แผนไทย สาขาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมใต้ ในวัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมใต้ ชั้น 3

เปิดบริการเฉพาะวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 -16.00 น.

ให้บริการ
            1. ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและจ่ายยาสมุนไพรไทย
            2. นวดเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพ นวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
            3. ประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพ
            4. ฟื้นฟูมารดาหลังคลอด (นวดแผนไทย/อบสมุนไพร/ทับหม้อเกลือ)
            5. อบไอน้ำสมุนไพร
            6. คลินิกภูมิแพ้
            7. คลินิกเข่าเสื่อม (พอกเข่า)
            8. บ่งต้อด้วยหนามหวาย
            9. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย (วันศุกร์)

อัพเดทวันที่ 17 ตุลาคม 2565

1. คลินิกการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care)

             ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หาย, คุกคามชีวิต หรือโรคระยะสุดท้าย เช่น ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย, โรคไตวาย โรคหัวใจ หรือความจำเสื่อมระยะท้าย โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้คือ
             1.1. เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานทางด้านร่างกาย โดนการควบคุมอาการไม่สุขสบายต่างๆ เช่น อาการปวด อาการเหนื่อย
             1.2. ช่วยผู้ป่วยและครอบครัว ในการเผชิญกับตัวโรค และการตัดสินใจวางแผนการรักษา จนถึงวาระสุดท้าย

สถานที่ติดต่อ : อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2

เวลาทำการ : วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 4440 ในวันและเวลาราชการ

2. คลินิกกัญชาทางการแพทย์

             ใให้บริการแก่ผู้ป่วยที่สนใจการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ โดยบูรณาการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์เฉพาะทาง ร่วมกับแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในคลินิกเดียว
             เปิดให้บริการทุกวันพุธ 8.00-16.00 น.
             - ช่วงเช้า 8.00-12.00 น. ให้บริการแก่ผู้ป่วยประคับประคอง ที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ร่วมด้วย
             - ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. ให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและโรคทั่วไปที่มีเกณฑ์ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ และแพทย์แผนไทย

สถานที่ติดต่อ : อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2

เวลาทำการ : วันพุธ เวลา 08.00-16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-999200 ต่อ 4440 ในวันและเวลาราชการ

อัพเดทวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

             เป็นหน่วยงานระดับปฐมภูมิที่ให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคทั่วไปที่ไม่มีภาวะซับซ้อนหรือฉุกเฉิน เนื่องจากมีอาการไม่คงที่ ทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้องรังที่ต้องการดูแลต่อเนื่อง รับทุกสิทธิการรักษา รวมถึงผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องได้รับการคัดกรอง ประเมินภาวะเจ็บป่วยและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการที่คลินิคเฉพาะทางสาขาต่างๆของโรงพยาบาลนครพิงค์

การให้บริการ
            o บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ระดับปฐมภูมิ รายเก่าและรายใหม่ โรคเรื้อรังที่ได้รับการนัดหมายมารับการรักษาต่อเนื่องและโรคตามฤดูกาล
            o บริการให้ความรู้และคำแนะนำ ปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

สถานที่ติดต่อ : โรงพยาบาลนครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-275970

อัพเดทวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

2017 © All Rights Reserved