Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: info@nkp-hospital.go.th |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ข่าวรับสมัครงาน

 

แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มใบสมัครจ้างเหมาบริการ
แบบฟอร์มใบสมัครรายวัน

   
ขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาะารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2566 (หมดเขต 12 ต.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 27 ก.ย. 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งพนักงานบริการ (หมดเขต 2 ต.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 20 ก.ย. 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานบริการ (หมดเขต 2 ต.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 15 ก.ย. 2566
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงข่าวเมื่อ 14 ก.ย. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ลงข่าวเมื่อ 14 ก.ย. 2566
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกรและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์ ลงข่าวเมื่อ 31 ส.ค. 2566
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ.(วุฒิปวส.) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานบริการ ลงข่าวเมื่อ 30 ส.ค. 2566
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงข่าวเมื่อ 30 ส.ค. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลงข่าวเมื่อ 12 ส.ค. 2566
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ลงข่าวเมื่อ 12 ส.ค. 2566
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงข่าวเมื่อ 12 ส.ค. 2566
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์ (หมดเขต 11 ก.ย. 2566) ลงข่าวเมื่อ 11 ส.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกรและนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ (หมดเขต 24 ส.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 8 ส.ค. 2566
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส (หมดเขต 9 ส.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 7 ส.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์ (หมดเขต 4 ส.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 21 ก.ค. 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหนังนักทรัพยากรบุคคล (หมดเขต 3 ส.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 19 ก.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ.(วุฒิปวส.) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานบริการ (หมดเขต 31 ก.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 18 ก.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หมดเขต 31 ก.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 18 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) (หมดเขต 4 ส.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 18 ก.ค. 2566
รับย้ายข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 2 ตำแหน่ง (หมดเขต 31 ก.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 14 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า (หมดเขต 18 ก.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 7 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (หมดเขต 13 ก.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 5 ก.ค. 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (หมดเขต 10 ก.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 5 ก.ค. 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (หมดเขต 3 ส.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 5 ก.ค. 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งพนักงานบริการ (หมดเขต 10 ก.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 5 ก.ค. 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (หมดเขต 10 ก.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 4 ก.ค. 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินแบะบัญชี (หมดเขต 10 ก.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 4 ก.ค. 2566
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (หมดเขต 12 ก.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 28 มิ.ย. 2566
ขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 (หมดเขต 5 ก.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 27 มิ.ย. 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (หมดเขต 29 มิ.ย. 2566) ลงข่าวเมื่อ 23 มิ.ย. 2566
  ทั้งหมด 100 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4]    
2017 © All Rights Reserved