Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: info@nkp-hospital.go.th |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ข่าวรับสมัครงาน

 

แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มใบสมัครจ้างเหมาบริการ

   
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์ (หมดเขต 20 ก.ย. 2565) ลงข่าวเมื่อ 30 ก.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ (หมดเขต 30 ก.ย. 2565) ลงข่าวเมื่อ 15 ก.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบริการ (หมดเขต 30 ก.ย. 2565) ลงข่าวเมื่อ 15 ก.ย. 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส. และวุฒิปวช.) (หมดเขต 3 ต.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 14 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส. และวุฒิปวช.) (หมดเขต 2 ก.ย. 2565) ลงข่าวเมื่อ 26 ส.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (หมดเขต 29 ส.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 24 ส.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ (หมดเขต 29 ส.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 24 ส.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัสดุ และปฏิบัติงานเวชระเบียน) (หมดเขต 1 ก.ย. 2565) ลงข่าวเมื่อ 22 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (หมดเขต 22 ส.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 5 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานจักษุ) (หมดเขต 22 ส.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 5 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส. และวุฒิปวช.) และตำแหนังพนักงานบริการ (หมดเขต 22 ส.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 5 ส.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (หมดเขต 15 ส.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 5 ส.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (หมดเขต 1 ส.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 21 ก.ค. 2565
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (หมดเขต 27 ก.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 21 ก.ค. 2565
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (หมดเขต 27 ก.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 21 ก.ค. 2565
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (หมดเขต 27 ก.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 21 ก.ค. 2565
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล และกลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานจักษุ) (หมดเขต 27 ก.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 21 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งวิศวกร (หมดเขต 27 ก.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 19 ก.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (หมดเขต 1 ส.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 19 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (หมดเขต 18 ก.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 ตำแหน่ง (หมดเขต 1 ก.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (หมดเขต 1 ก.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 24 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิปวส.) (หมดเขต 1 ก.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 24 มิ.ย. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (หมดเขต 12 ก.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 24 มิ.ย. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวด (หมดเขต 12 ก.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 24 มิ.ย. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 ตำแหน่ง (หมดเขต 12 ก.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 24 มิ.ย. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง (หมดเขต 12 ก.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 24 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งวิศวกร และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (หมดเขต 8 ก.ค. 2565) ลงข่าวเมื่อ 24 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิปวส.) (หมดเขต 21 มิ.ย. 2565) ลงข่าวเมื่อ 15 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (หมดเขต 21 มิ.ย. 2565) ลงข่าวเมื่อ 13 มิ.ย. 2565
  ทั้งหมด 100 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4]    
2017 © All Rights Reserved