Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: info@nkp-hospital.go.th |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ข่าวรับสมัครงาน

 

แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มใบสมัครจ้างเหมาบริการ
แบบฟอร์มใบสมัครรายวัน

   
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งงพนักงานประจำตึก ลงข่าวเมื่อ 7 มิ.ย. 2567
โรงพยาบาลนครพิงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา (หมดเขต 28 มิ.ย. 2567) ลงข่าวเมื่อ 5 มิ.ย. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วิธีการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเภสัชกร โรงพยาบาลนครพิงค์ (หมดเขต 19 มิ.ย. 2567) ลงข่าวเมื่อ 4 มิ.ย. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (วุฒิปวส.) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (วุฒิปวส.) และตำแหน่งพนักงานบริการ ลงข่าวเมื่อ 31 พ.ค. 2567
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์ (หมดเขต 31 พ.ค. 2567) ลงข่าวเมื่อ 21 พ.ค. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักทัศนมาตร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส./วุฒิปวช.) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก ลงข่าวเมื่อ 8 พ.ค. 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย ลงข่าวเมื่อ 4 เม.ย. 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) ลงข่าวเมื่อ 4 เม.ย. 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก ลงข่าวเมื่อ 29 มี.ค. 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ) (หมดเขต 1 เม.ย. 2567) ลงข่าวเมื่อ 29 มี.ค. 2567
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิรความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถะครั้งที่2 ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวด (หมดเขต 29 มี.ค. 2567) ลงข่าวเมื่อ 27 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) ลงข่าวเมื่อ 25 มี.ค. 2567
ประกาศผลผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ลงข่าวเมื่อ 25 มี.ค. 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานบริการ ลงข่าวเมื่อ 25 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนครพิงค์ (หมดเขต 1 เม.ย. 2567) ลงข่าวเมื่อ 19 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒิปวช.) และตำแหน่งพนักงานบริการ ลงข่าวเมื่อ 13 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส./วุฒิปวช.) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก ลงข่าวเมื่อ 13 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างรายคาบ (แบบแบ่งรายได้) ในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย ลงข่าวเมื่อ 13 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนครพิงค์ (หมดเขต 28 ก.พ. 2567) ลงข่าวเมื่อ 21 ก.พ. 2567
รับสมัครบุคคลเพิ่อสอบคัดเลือกเพือจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (หมดเขต 29 ก.พ. 2567) ลงข่าวเมื่อ 15 ก.พ. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักทัศนมาตร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส./วุฒิปวช.) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก (หมดเขต 29 ก.พ. 2567) ลงข่าวเมื่อ 15 ก.พ. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานบริการ (หมดเขต 8 มี.ค. 2567) ลงข่าวเมื่อ 15 ก.พ. 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก (หมดเขต 1 ก.พ. 2567) ลงข่าวเมื่อ 25 ม.ค. 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (หมดเขต 1 ก.พ. 2567) ลงข่าวเมื่อ 25 ม.ค. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักทัศนมาตร (หมดเขต 2 ก.พ. 2567) ลงข่าวเมื่อ 19 ม.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒิปวช.) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการ (หมดเขต 18 ม.ค. 2567) ลงข่าวเมื่อ 27 ธ.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก (หมดเขต 19 ธ.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 1 ธ.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพิ่อสอบคัดเลือกเพือจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (หมดเขต 19 ธ.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 30 พ.ย. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒิปวช.) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการ (หมดเขต 19 ธ.ค. 2566) ลงข่าวเมื่อ 30 พ.ย. 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ลงข่าวเมื่อ 29 พ.ย. 2566
  ทั้งหมด 100 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4]    
2017 © All Rights Reserved