Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: info@nkp-hospital.go.th |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พรบ.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนครพิงค์ [9 ตุลาคม 2562]
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [26 ตุลาคม 2565]
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล พ.ศ. 2564 [29 มีนาคม 2564]
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 [28 พฤษภาคม 2563]
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ พ.ศ.2562 [28 พฤษภาคม 2563]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 [28 พฤษภาคม 2563]
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 [28 พฤษภาคม 2563]
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2561 [29 มีนาคม 2564]
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561 [20 พฤษภาคม 2563]
ระเบียบการแต่งกายของบุคลากรในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล [14 มิถุนายน 2560]
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [14 มิถุนายน 2560]

2017 © All Rights Reserved