Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: info@nkp-hospital.go.th |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

โครงการเบิกจ่ายตรง

               คือ โครงการคู่ขนานกับระบบเบิกจ่ายค่ารักษาเดิม (ใบเสร็จ , หนังสือต้นสังกัด) เป็นโครงการแบบสมัครใจ สำหรับผู้มีสิทธิและ บุคคลในครอบครัวที่ไม่อยากทดรองจ่ายค่ารักษาไปก่อน
ยกเว้น ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้ยาควบคุมต้องเข้าระบบเบิกจ่ายตรงทุกคน
               ผู้มีสิทธิ คือ ข้าราชการ , ลูกจ้างประจำ , ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ , ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ไม่รวม พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐอื่น ๆ
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการจ่ายตรง ฯ
ผู้ป่วยนอก (OPD)
ไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยใน (IPD)
ไม่ต้องขอหนังสือต้นสังกัด
จุดที่ให้บริการรับสมัครโครงการเบิกจ่ายตรง : งานประกันสุขภาพ (จุดบริการเคาน์เตอร์หน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้น) เบอร์โทรศัพท์ 0-5399-9200 ต่อ 9230
เวลาที่เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
ขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้ป่วยนอกจ่ายตรง
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ข้าราชการกรมบัญชีกลาง
1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีสิทธิเบิก)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีสิทธิเบิก)
3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้สมัคร (บุคคลในครอบครัว)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร (บุคคลในครอบครัว)
5. บัตรประจำตัวผู้ใช้บริการ / บัตรโรงพยาบาล (ผู้สมัคร)
เอกสารที่ใช้ในการสมัครโครงการเบิกจ่ายตรงของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้สมัคร)
2. บัตรประจำตัวผู้ใช้บริการ / บัตรโรงพยาบาล (ผู้สมัคร)

ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม แค่มายื่นเอกสารด้านบนและเขียนเบอร์โทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่เท่านั้น เพราะเจ้าหน้าที่สามารถเช็คสิทธิของผู้มีสิทธิเบิกได้จากระบบออนไลน์

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560

2017 © All Rights Reserved