Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: info@nkp-hospital.go.th |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้น 1 และชั้น 3 อาคารจ่ายกลางเป็นอาคารคลังยา จำนวน 1 รายการ (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 1 มิ.ย. 2566
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่พักเจ้าหน้าที่ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หมดเขต 6 มิ.ย. 2566) ลงข่าวเมื่อ 31 พ.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 66 ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 66 (หมดเขต 8 มิ.ย. 2566) ลงข่าวเมื่อ 31 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารหนืด (Viscoelastic solution for ocular surgery) เพื่อใช้ในการผ่าตัดโรคทางตา จำนวน ๘๐๐ ชิ้น (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 30 พ.ค. 2566
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรดด่างและก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 38,700 test (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 29 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตัดเลาะด้วยไฟฟ้าระบบ power electronic พร้อมการห้ามเลือดด้วยอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 29 พ.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PCTA guide wire) ชนิด Special wire จำนวน ๕๐๐ ชิ้น (หมดเขต 7 มิ.ย. 2566) ลงข่าวเมื่อ 29 พ.ค. 2566
ประกาศร่างประกวดราคา e-bidding ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงนอนผู้ป่วยชนิดสามไกปรับระดับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 100 เตียง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 25 พ.ค. 2566
ประกาศประกวดราคา e-bidding เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า15kw จำนวน 1 ชุด (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 25 พ.ค. 2566
ประกาศประกวดราคา e-bidding เตียงผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังชนืดหมุนเตียงได้ 360 องศา จำนวน 1 ชุด (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 25 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน Non compliant ชนิด Fulcrum Plus (Non compliant Coronary Balloon) จำนวน ๑,๐๐๐ เส้น (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 23 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารหนืดที่ใช้เฉพาะการผ่าตัดตา จำนวน ๗๐๐ หลอด (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 22 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจผ่าตัดผ่านภายในช่องท้องระบบวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ชนิด ๔K จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 19 พ.ค. 2566
ประกาศประกวดราคา e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤติหนัก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 19 พ.ค. 2566
ประกาศประกวดราคา e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 19 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(กระบะพร้อมคอก) แบบ ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 11 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน จำนวน ๒ รายการ (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 11 พ.ค. 2566
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ขอบลิ้นหัวใจเทียมไตรคัสปิด จำนวน ๓๕ ชิ้น (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2566
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ลิ้นหัวใจเทียมเอออร์ติค ชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว จำนวน ๒๐ ชิ้น (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2566
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ลิ้นหัวใจเทียมเอออร์ติก ชนิดจานแบน ๒ แผ่น เปิด - ปิด จำนวน ๒๕ ชิ้น (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2566
ประกาศประกวดราคา e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 8 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 8 พ.ค. 2566
ประกาศประกวดราคา e-bidding ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 8 พ.ค. 2566
ประกาศประกวดราคา e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 8 พ.ค. 2566
ประกาศประกวดราคา e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 8 พ.ค. 2566
ประกาศประกวดราคา e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูงแบบซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 8 พ.ค. 2566
ประกาศประกวดราคา e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาด้วยความเย็น พร้อมเครื่องติดตามการทำงานของคลื่นสมอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 8 พ.ค. 2566
ประกาศประกวดราคา e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจ่ายน้ำและดูดของเหลวสำหรับการส่องตรวจและผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 8 พ.ค. 2566
ประกาศประกวดราคา e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตัดเลาะด้วยไฟฟ้าระบบ power electronic พร้อมการห้ามเลือดด้วยอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 3 พ.ค. 2566
  ทั้งหมด 100 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4]    
2017 © All Rights Reserved