Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: info@nkp-hospital.go.th |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ : Special Medical Clinic ( SMC )

"คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข"

ความเป็นมา
              โรงพยาบาลนครพิงค์มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ให้การดูแลรักษาประชาชนชาวไทยรวมทั้งชาวต่างชาติ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเข้าถึงบริการ
ในระบบสาธารณสุขเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความแออัดของผู้มารับบริการ ประชาชนตื่นตัวต่อการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ มีความคาดหวังต่อบริการเพิ่มสูงขึ้น
เกิดการแสวงหาแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถเฉพาะทางด้านการแพทย์ในโรคที่รักษายาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ต้องทำหัตถการ หรือทำการผ่าตัดรักษา การให้บริการเฉพาะ
ในเวลาราชการจึงไม่เพียงพอ โรคร้ายแรงหลายอย่างยังต้องรอคิวระยะยาวในการพบแพทย์ และรอคิวระยะยาวในการผ่าตัด
             เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้บริการ
โดยแพทย์เฉพาะทางหรือทันตแพทย์ สำหรับผู้รับบริการที่มีความประสงค์เข้ารับบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการดังนั้นทางโรงพยาบาลนครพิงค์จึงได้เปิดบริการคลินิกพิเศษ
เฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมา
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการ
2. ลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการ
3. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการ ได้รับบริการที่สะดวก สบาย
สถานที่ให้บริการ: อาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้น (อาคาร 3)
กลุ่มผู้มารับบริการ: ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และชำระเงิน
วัน เวลาให้บริการ:
วันราชการ   ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.30 น.
วันเสาร์       ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
เว้น วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อสอบถาม:
โทร. 053-999-200 ต่อ 1150 หรือ 1159
คลินิกบริการประเภทผู้ป่วยนอก แก้ไข 28 มีนาคม 2565
วันจันทร์ อายุรกรรม
(ชั้น 3)
 - ศัลยกรรมทั่วไป (ชั้น 1) จันทร์ที่ 1 , 3
 - ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (ชั้น 1) จันทร์ที่ 1 , 3
  จักษุวิทยา
(ชั้น 4)
ตรวจพิเศษฉายรังสี ศูนย์มะเร็งขอนตาล
วันอังคาร อายุรกรรม
(ชั้น 3)
  กุมารเวชกรรม
(ชั้น 2)
จักษุวิทยา
(ชั้น 4)
ตรวจพิเศษฉายรังสี ศูนย์มะเร็งขอนตาล
วันพุธ อายุรกรรม
(ชั้น 3)
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ชั้น 3) วันพุธที่ 1 , 3 , 5   จักษุวิทยา
(ชั้น 4)
ตรวจพิเศษทางรังสี CT และ US ทุกวันพุธ
ตรวจพิเศษฉายรังสี ศูนย์มะเร็งขอนตาล
วันพฤหัสบดี อายุรกรรม
(ชั้น 3)
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ชั้น 3) ทุกพฤหัส กุมารเวชกรรม
(ชั้น 2)
จักษุวิทยา
(ชั้น 4)
ไม่รับ Walk in
ตรวจพิเศษฉายรังสี ศูนย์มะเร็งขอนตาล
วันศุกร์ อายุรกรรม
(ชั้น 3)
      ตรวจพิเศษฉายรังสี ศูนย์มะเร็งขอนตาล
วันเสาร์ อายุรกรรม
(ชั้น 3)
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ชั้น 1) ทุกเสาร์
ศัลยกรรมทั่วไป (ชั้น 1) เสาร์ที่ 1 , 4
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (ชั้น 1) เสาร์ที่ 2
ศัลยกรรมระบบประสาท (ชั้น 1) เสาร์ที่ 3
ศัลยกรรมทรวงอก (ชั้น 1) เสาร์ที่ 3
กุมารเวชกรรม
(ชั้น 2)
จักษุวิทยา
(ชั้น 4)
ตรวจพิเศษฉายรังสี ศูนย์มะเร็งขอนตาล

            คลินิกอายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรม ที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทยสภาให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางอายุรกรรมทั่วไปที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆ หรือผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาและ การดูแลสุขภาพการป้องกันโรคเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง และมีแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆ รวมทั้งการให้บริการโดยแพทย์ทางเลือก

รายชื่อแพทย์

แพทย์ วุฒิบัตร
พญ.ปรารถนา ลีนะศิริมากุล วว.อายุรศาสตร์
พญ.ณัฏฐินี เทพสุวรรณ วว.อายุรศาสตร์
นพ.ธงชัย อุดคำ วว.อายุรศาสตร์
นพ.ปิติ อินทะพันธุ์ วว.อายุรศาสตร์
นพ.เอกวิทย์ ตันประดิษฐ์ วว.อายุรศาสตร์
พญ.ทิพยา แสนไชย วว.อายุรศาสตร์ , วว.เวชศาสตร์ครอบครัว
พญ.พิมพ์พร พรหมคำตัน วว.อายุรศาสตร์ , วว.ประสาทวิทยา , วว.เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคไต , วว.เวชศาสตร์ครอบครัว
พญ.รัฐกานต์ กาวิละ วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
นพ.ภรต เอี่ยมประไพ วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
นพ.ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
พญ.ธัญญาลักษณ์ โชตยาภรณ์ วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ.พิษณุวัฒน์ เดชนันทรัตน์ วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
พญ.กุลธิดา เลิศธนาผล วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ.นพรัตน์ อ่อนเอี่ยม วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ , ผ่านอบรมการตรวจสวนหัวใจ (Intervention)หลักสูตร 1 ปี
พญ.ชัชฏาภรณ์ โตวรกุล วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
พญ.หทัยทิพย์ บุญญะรัตน์ วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ
นพ.ปวิน บัดติยา วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
พญ.พิมพ์ชยา อุดมพันธ์ วว.ตจวิทยา

บริการตรวจรักษาโรคเด็กทั่วไป โรคเฉพาะทางในเด็ก และคลินิกสุขภาพเด็กดี

1.คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อและความสูง
            ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวานในเด็ก โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคขาดไทรอยด์ฮอร์โมนโรคอ้วน ภาวะเด็กตัวเตี้ยตัวเล็กและภาวะตัวสูงผิดปกติภาวะหนุ่มสาวช้าและเร็วกว่าปกติโรคต่อมใต้สมองทำงานบกพร่อง
โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

2. คลินิกโรคหัวใจในเด็ก
            ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ลิ้นหัวใจอักเสบ หลอดเลือดหัวใจโป่ง ไข้รูห์มาติก และโรคคาวาซากิ
โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ

3.คลินิกทารกแรกเกิด
            ตรวจรักษาโรคในทารกแรกเกิดประเมินพัฒนาการและติดตามสุขภาพของทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด ทารกที่เจ็บป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

4. คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้
            ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยกลุ่มทางเดินหายใจและโรคปอด รวมถึงอาการจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบหลอดลมอักเสบปอดติดเชื้อ โรคปอดเรื้อรังในเด็ก โรคหอบหืด นอนกรน และอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากโรคปอดในเด็ก
โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจ

บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
บริการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งให้บริการพิเศษ ได้แก่
      - บริการตรวจสุขภาพเด็กตามวัย
      - บริการฉีดวัคซีนทางเลือกและวัคซีนเสริมในเด็กที่มีภาวะเสี่ยงสูง
      - บริการตรวจประเมินพัฒนาการและให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูตามวัย

รายชื่อแพทย์

วัน แพทย์ วุฒิบัตร
อังคาร (1,3,5) พญ.หทัยทิพย์ ต่างงาม วว.กุมารเวชศาสตร์ , วว.กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
อังคาร (2,4) พญ.นันทวัน  สุอังคะ วว.กุมารเวชศาสตร์ , วว.กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
พฤหัสบดี (1,3,5) พญ.ปัฐมาลักษณ์  เผือกผ่อง วว.กุมารเวชศาสตร์ , วว.กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
พฤหัสบดี (2,4) นพ.ขุนเขา   ฤกษ์วรชัย วว.กุมารเวชศาสตร์ , วว.กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ วว.กุมารเวชศาสตร์
พญ.พรสุดา กฤติกาเมษ วว.กุมารเวชศาสตร์
พญ.กัลมลี เจนจรัตน์ วว.กุมารเวชศาสตร์ , วว.กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

             คลินิกศัลยกรรม ให้บริการทางด้านศัลยกรรมครบทุกสาขา ทั้งจากการเจ็บป่วยและจากอุบัติเหตุ รวมถึงการศัลยกรรมด้านความงาม ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรม

มีทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มากประสบการณ์ ในแต่ละสาขาได้แก่
      - ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก
      - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
      - ศัลยกรรมตกแต่ง
      - ศัลยกรรมเต้านม และมะเร็งเต้านม
      - ศัลยกรรมระบบประสาท
      - ศัลยกรรมตับ และทางเดินน้ำดี
      - ศัลยกรรมส่องกล้อง
      - ศัลยกรรมของกระดูก ข้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท กล้ามเนื้อแขนและกระดูกสันหลัง เช่น กระดูกหักจากอุบัติเหตุ เอ็นเส้นประสาทขาดจากของมีคม
      - ศัลยกรรมทั่วไป

รายชื่อแพทย์

แพทย์ วุฒิบัตร
นพ.จำรูญ ลิขิตวัฒนาสกุล วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ.สมบูรณ์ ไพจิตรวิเชียร วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ.ประพนธ์ เปี่ยมอนันต์ วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล วว.ศัลยศาสตร์
พญ.ปรียาภรณ์ เสนะวัต วว.ศัลยศาสตร์
นพ.ณัฐพร นวลอุทัย วว.ศัลยศาสตร์
นพ.กิตติสัณห์ กาญจนวงศ์ชัย วว.ศัลยศาสตร์
นพ.นรินทร์ แก้วมา วว.ศัลยศาสตร์
พญ.กานต์พิชมณชุ์ สุวรรณนิคม วว.ศัลยศาสตร์
พญ.สุดาทิพย์ นิ่มกิ่งรัตน์ วว.ศัลยศาสตร์ , Certificate of Attendance Fellowship in General and Hepato-Pancreato-Biliary Surgery at Manchester Royal Infirmary Hospital August 2013 – July 2014.
นพ.ชวิน บัดติยา วว.ศัลยศาสตร์ , อว.อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
นพ.พัฒนา องคะสุวรรณ วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
พญ.วิภาวี กันปวน วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
นพ.ณัฐวุฒิ เจริญศุภพงศ์ วว.ประสาทศัลยศาสตร์
นพ.สุกิจ พรหมศิริ วว.ประสาทศัลยศาสตร์
นพ.กฤษฎา พฤกสวัสดินนท์ วว.ศัลยศาสตร์ , วว.ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ.จิรศักดิ์ ปลื้มปัญญา วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ.พิชยา แคนยุกต์ วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ.ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธดิกส์ , วว.ออร์โธปิดิกส์ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
นพ.จิรวัฒน์ โชตยะกุล วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธดิกส์
นพ.สมาธิต พรวัฒนเวทย์ วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธดิกส์

ศักยภาพ / บริการ

             ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น เช่น โรคสมาธิสั้น โรคออทิสติก ปัญหาการเรียนรู้ ปัญหาทางพฤติกรรม และบริการตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินิก เช่น ประเมินความสามารถทางสติปัญญา ประเมินความสามารถทางการเรียน ประเมินสภาพจิตประกอบการขอใบรับรองต่างๆ ให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

บริการคลินิก

      1. บริการผู้ป่วยนอกจิตเวชทั่วไป/จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
      2. บริการผู้ป่วยในที่มีปัญหาทางจิตเวชทั่วไป/จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

รายชื่อแพทย์

วัน แพทย์ วุฒิบัตร
อังคาร (1,3) พญ.บุฑบท พฤกษาพนาชาติ วว.จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น
วันที่ เวลา อายุรกรรม Echo กุมารเวชกรรม แผนกศัลยกรรม จักษุ ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู ผู้ตรวจการ
ทั่วไป ทางเดินปัสสาวะ ประสาท ทรวงอก กระดูกและข้อ สูติ-นรีเวชกรรม
เสาร์ 1 08.00 - 12.00 น. พ.ธัญญาลักษณ์/พ.ณัฎฐินี/พ.รัฐกานต์/พ.ธนพัน   พ.กัญญรัตน์/พ.วราลี พ.ชวิน พ.สมบูรณ์     พ.อนุกูล    พ.อภิญพัฒน์     จันทร์จิรา ฟองมาลา
อาทิตย์ 2 หยุด                          
จันทร์ 3 หยุด                          
อังคาร 4 16.30 - 20.30 น. พ.กุลธิดา พ.ธัญญาลักษณ์ พ.หทัยทิพย์/พ.ปัณฑารีย์    พ.จำรูญ        พ.อัญชลี/พ.ธนิยาภรณ์ พ.ลัดดาวัลย์   พ.สกลวัฒน์ พิมพินันท์
พุธ 5 16.30 - 20.30 น. พ.พันธพงศ์/พ.หทัยทิพย์ พ.ธัญญาลักษณ์             พ.ภัทราลักษณ์  พ.ฐิติพล พ.วิลาสินี/พ.จริยา/พ.วิทวัส/พ.พงษ์กมล พ.ชุติมณฑน์ พิมพินันท์
พฤหัสบดี 6 16.30 - 20.30 น. พ.ทิพยา พ.นัฐพงศ์ พ.วราลี/พ.ขุนเขา             พ.อภิญพัฒน์(ไม่รับWalk in)     มุกดา
ศุกร์ 7 16.30 - 20.30 น. พ.ปรารถนา             พ.ภัทราลักษณ์   พ.ดาว     นิตยา
เสาร์ 8 08.00 - 12.00 น. พ.หทัยทิพย์/พ.กุลธิดา/พ.อธิศา/พ.ธนพัน   พ.กัลมลี/พ.หทัยทิพย์ พ.ชวิน พ.ประพนธ์     พ.อนุกูล    พ.อภิญพัฒน์     จันทร์จิรา ฟองมาลา
อาทิตย์ 9 หยุด                          
จันทร์ 10 16.30 - 20.30 น. พ.รัฐกานต์ พ.เวช           พ.คณิน  พ.พัชรี/พ.ดังชีวัน พ.มณสิชา พ.พัทนิล/พ.จิรวดี/พ.ธนียา   นิตยา
อังคาร 11 16.30 - 20.30 น. พ.จุฑาทิพย์/พ.นัฐพงศ์ พ.นพรัตน์ พ.รุจิเรข/พ.นันทวัน           พ.อัญชลี/พ.ธนิยาภรณ์ พ.ดาว   พ.สกลวัฒน์ มุกดา
พุธ 12 16.30 - 20.30 น. พ.พิมพ์พร/พ.จิรวัฒน์ พ.พิษณุวัฒน์     พ.ณภัทร     พ.ปรัชญา    พ.ฐิติพล พ.จริยา/พ.ณหทัย/พ.พงษ์กมล พ.ชุติมณฑน์ สพิดา
พฤหัสบดี 13 16.30 - 20.30 น. พ.อธิศา/พ.นพรัตน์ พ.พิษณุวัฒน์ พ.ขุนเขา             พ.อภิญพัฒน์(ไม่รับWalk in)     เพ็ญศิริ
ศุกร์ 14 16.30 - 20.30 น. พ.รัฐกานต์             พ.ภัทราลักษณ์         นิตยา
เสาร์ 15 08.00 - 12.00 น. พ.ณัฎฐินี/พ.รัฐกานต์/พ.จุฑาทิพย์/พ.ธนพัน   พ.ประภาวรรณ     พ.ณัฐวุฒิ  พ.จิรศักดิ์ พ.อนุกูล    พ.อภิญพัฒน์     ศศินา
อาทิตย์ 16 หยุด                          
จันทร์ 17 16.30 - 20.30 น. พ.ธนาคาร พ.กุลธิดา     พ.จำรูญ      พ.คณิน  พ.พัชรี/พ.ดังชีวัน พ.มณสิชา พ.นครินทร์/พ.พัทนิล/พ.จิรวดี   พิมพินันท์
อังคาร 18 16.30 - 20.30 น. พ.กุลธิดา พ.นพรัตน์ พ.หทัยทิพย์/พ.ปัณฑารีย์/พ.พฤกษพรรณ            พ.อัญลี/พ.ธนิยาภรณ์ พ.ลัดดาวัลย์   พ.สกลวัฒน์ ศศินา
พุธ 19 16.30 - 20.30 น. พ.พิมพ์พร/พ.เวช พ.ขรรค์ชัย               พ.ฐิติพล พ.จริยา/พ.ธฤดา/พ.คณิน/พ.พงษ์กมล พ.ชุติมณฑน์ ประกายแก้ว
พฤหัสบดี 20 16.30 - 20.30 น. พ.ทิพยา/พ.อวัสดา พ.กุลธิดา พ.ปัฐมาลักษณ์/พ.ขุนเขา             พ.อภิญพัฒน์(ไม่รับWalk in)     สายสุดาธนัช
ศุกร์ 21 16.30 - 20.30 น. พ.ปรารถนา             พ.ภัทราลักษณ์         จันทร์จิรา เวหาธนารักษ์
เสาร์ 22 08.00 - 12.00 น. พ.พิมพ์พร/พ.อธิศา/พ.นพรัตน์/พ.ธนพัน   พ.พฤกษพรรณ/พ.ปัฐมาลักษณ์ พ.ชวิน พ.สมบูรณ์     พ.อนุกูล          จันทร์จิรา ฟองมาลา
อาทิตย์ 23 หยุด                          
จันทร์ 24 16.30 - 20.30 น. พ.ธีรศักดิ์/พ.พิริยะ พ.เวช           พ.คณิน  พ.พัชรี/พ.ธนิยาภรณ์ พ.มณสิชา พ.พัทนิล/พ.จิรวดี/พ.สิรสิชญ์   สายสุดาธนัช
อังคาร 25 16.30 - 20.30 น. พ.จุฑาทิพย์/พ.นัฐพงศ์ พ.ขรรค์ชัย พ.หทัยทิพย์/พ.รุจิเรข/พ.นันทวัน           พ.อัญชลี/พ.ธนิยาภรณ์ พ.ดาว   พ.สกลวัฒน์ สพิดา
พุธ 26 16.30 - 20.30 น. พ.พิมพ์พร/พ.จิรวัฒน์ พ.นพรัตน์           พ.ปรัชญา    พ.ฐิติพล พ.จริยา/พ.ณหทัย/พ.พงษ์กมล พ.ชุติมณฑน์ จันทร์จิรา เวหาธนารักษ์
พฤหัสบดี 27 16.30 - 20.30 น. พ.อธิศา/พ.นพรัตน์ พ.นัฐพงศ์ พ.ปวีณ/พ.ขุนเขา             พ.อภิญพัฒน์(ไม่รับWalk in)     มุกดา
ศุกร์ 28 16.30 - 20.30 น. พ.รัฐกานต์             พ.ภัทราลักษณ์         ศศินา
เสาร์ 29 08.00 - 12.00 น. พ.ธัญญาลักษณ์/พ.ณัฎฐินี/พ.ธนพัน   พ.กัลมลี/พ.หทัยทิพย์         พ.อนุกูล    พ.อภิญพัฒน์     อัจฉราพร
อาทิตย์ 30 หยุด                          
วันที่ เวลา อายุรกรรม Echo กุมารเวชกรรม แผนกศัลยกรรม จักษุ ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู ผู้ตรวจการ
ทั่วไป ทางเดินปัสสาวะ ประสาท ทรวงอก กระดูกและข้อ สูติ-นรีเวชกรรม
พุธ 1 16.30 - 20.30 น. พ.พันธพงศ์/พ.หทัยทิพย์ พ.ธัญญาลักษณ์               พ.ฐิติพล ทพ.วิลาสินี/ทพ.พงษ์กมล พ.ชุติมณฑ์ จันทร์จิรา ฟองมาลา
พฤหัสบดี 2 16.30 - 20.30 น. พ.ทิพยา/พ.อวัสดา พ.พิษณุวัฒน์ พ.ขุนเขา/พ.วราลี(นัด)             พ.อภิญพัฒน์(ไม่รับWalk in)     มุกดา
ศุกร์ 3 16.30 - 20.30 น. พ.ปรารถนา             พ.ภัทราลักษณ์    พ.พงศ์ภวัต     สายสุดาธนัช
เสาร์ 4 08.00 - 12.00 น. พ.ธัญญาลักณ์/พ.ธนาคาร   พ.กล้วย พ.ชวิน       พ.อนุกูล   พ.อภิญพัฒน์     จันทร์จิรา ฟองมาลา
อาทิตย์ 5 หยุด                          
จันทร์ 6 หยุด                          
อังคาร 7 16.30 - 20.30 น. พ.กุลธิดา พ.นพรัตน์ พ.ปัณฑารีย์   พ.จำรูญ        พ.ธนิยาภรณ์/พ.อัญชลี พ.ลัดดาวัลย์   พ.สกลวัฒน์ จันทร์จิรา ฟองมาลา
พุธ 8 16.30 - 20.30 น. พ.พิมพ์พร/พ.จิรวัฒน์ พ.นพรัตน์     พ.ณภัทร      พ.ปรัชญา   พ.ฐิติพล ทพ.จริยา/ทพ.ณหทัย/ทพ.พงษ์กมล พ.ชุติมณฑ์ พิมพินันท์
พฤหัสบดี 9 16.30 - 20.30 น. พ.อธิศา/พ.นพรัตน์ พ.เวช พ.ปวีณ             พ.อภิญพัฒน์(ไม่รับWalk in)     เพ็ญศิริ
ศุกร์ 10 หยุด                          
เสาร์ 11 08.00 - 12.00 น. พ.ธนพัน/พ.หทัยทิพย์/พ.กุลธิดา/พ.อริศา/พ.รัฐกานต์(นัด)     พ.ชวิน พ.สมบูรณ์     พ.อนุกูล   พ.อภิญพัฒน์     อัจฉราพร
อาทิตย์ 12 หยุด                          
จันทร์ 13 16.30 - 20.30 น. พ.รัฐกานต์             พ.คณิน พ.พัชรี/พ.ดังชีวัน พ.มณสิชา ทพ.พัทนิล/ทพ.จิรวดี/ทพ.ธนียา   นิตยา
อังคาร 14 16.30 - 20.30 น. พ.จุฑาทิพย์/พ.นัฐพงศ์ พ.ขรรค์ชัย  พ.หทัยทิพย์/พ.รุจิเรข/พ.นันทวัน            พ.ธนิยาภรณ์/พ.อัญชลี พ.ดาว   พ.สกลวัฒน์ สพิดา
พุธ 15 16.30 - 20.30 น. พ.พิมพ์พร/พ.เวช/พ.จิรวัฒน์ พ.ธัญญาลักษณ์               พ.ฐิติพล ทพ.จริยา/ทพ.ณหทัย/ทพ.คณิน/ทพ.พงษ์กมล พ.ชุติมณฑ์ มุกดา
พฤหัสบดี 16 16.30 - 20.30 น. พ.ทิพยา/พ.อวัสดา พ.เวช พ.ปัฐมาลักษณ์/พ.ขุนเขา              พ.อภิญพัฒน์(ไม่รับWalk in)     ศศินา
ศุกร์ 17 16.30 - 20.30 น. พ.ปรารถนา/พ.รัฐกานต์             พ.ภัทราลักษณ์    พ.พงศ์ภวัต     จันทร์จิรา เวหาธนารักษ์
เสาร์ 18 08.00 - 12.00 น. พ.ธนพัน/พ.ณัฎฐินี/พ.รัฐกานต์/พ.จุฑาทิพย์   พ.กัลมลี(นัด)/พ.หทัยทิพย์/พ.ประภาวรรณ     พ.ณัฐวุฒิ  พ.จิรศักดิ์ พ.อนุกูล   พ.อภิญพัฒน์     พิมพินันท์
อาทิตย์ 19 หยุด                          
จันทร์ 20 16.30 - 20.30 น. พ.ธนาคาร/พ.รัฐกานต์(นัด)       พ.จำรูญ      พ.คณิน พ.พัชรี/พ.ดังชีวัน พ.มณสิชา ทพ.นครินทร์/ทพ.จิรวดี   เพ็ญศิริ
อังคาร 21 16.30 - 20.30 น. พ.กุลธิดา พ.ขรรค์ชัย  พ.หทัยทิพย์/พ.พฤกษพรรณ/พ.ปัณฑารีย์           พ.ธนิยาภรณ์/พ.อัญชลี     พ.สกลวัฒน์ ศศินา
พุธ 22 หยุด                          
พฤหัสบดี 23 16.30 - 20.30 น. พ.อธิศา/พ.นพรัตน์ พ.นัฐพงษ์ พ.ปวีณ/พ.ขุนเขา              พ.อภิญพัฒน์(ไม่รับWalk in)     สพิดา
ศุกร์ 24 16.30 - 20.30 น. พ.รัฐกานต์             พ.ภัทราลักษณ์    พ.พงศ์ภวัต     จันทร์จิรา เวหาธนารักษ์
เสาร์ 25 08.00 - 12.00 น. พ.ธนพัน/พ.พิมพ์พร/พ.อธิศา/พ.ธัญญาลักษณ์   พ.ปัฐมาลักษณ์/พ.หทัยทิพย์/พ.วราลี(นัด)/พ.พฤกษพรรณ  พ.ชวิน พ.สมบูรณ์     พ.อนุกูล   พ.อภิญพัฒน์     อัจฉราพร
อาทิตย์ 26 หยุด                          
จันทร์ 27 16.30 - 20.30 น. พ.ธีรศักดิ์/พ.พิริยะ             พ.คณิน พ.พัชรี/พ.ดังชัน พ.มณสิชา ทพ.พัทนิล/ทพ.จิรวดี/ทพ.กชกร   นิตยา
อังคาร 28 16.30 - 20.30 น. พ.จุฑาทิพย์/พ.นัฐพงศ์ พ.กุลธิดา  พ.หทัยทิพย์/พ.รุจิเรข/พ.นันทวัน            พ.ธนิยาภรณ์/พ.อัญชลี พ.ดาว   พ.สกลวัฒน์ สายสุดาธนัช
พุธ 29 16.30 - 20.30 น. พ.พิมพ์พร พ.พิษณุวัฒน์               พ.ฐิติพล ทพ.จริยา/ทพ.ธฤตา/ทพ.พงษ์กมล พ.ชุติมณฑ์ พิมพินันท์
พฤหัสบดี 30 16.30 - 20.30 น. พ.ทิพยา พ.กุลธิดา พ.ปัฐมาลักษณ์              พ.อภิญพัฒน์(ไม่รับWalk in)     สพิดา
ศุกร์ 31 16.30 - 20.30 น. พ.ปรารถนา พ.นัฐพงษ์           พ.ภัทราลักษณ์    พ.พงศ์ภวัต     นิตยา

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

2017 © All Rights Reserved