Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: info@nkp-hospital.go.th |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ : Special Medical Clinic ( SMC )

"คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข"

ความเป็นมา
              โรงพยาบาลนครพิงค์มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ให้การดูแลรักษาประชาชนชาวไทยรวมทั้งชาวต่างชาติ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเข้าถึงบริการ
ในระบบสาธารณสุขเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความแออัดของผู้มารับบริการ ประชาชนตื่นตัวต่อการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ มีความคาดหวังต่อบริการเพิ่มสูงขึ้น
เกิดการแสวงหาแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถเฉพาะทางด้านการแพทย์ในโรคที่รักษายาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ต้องทำหัตถการ หรือทำการผ่าตัดรักษา การให้บริการเฉพาะ
ในเวลาราชการจึงไม่เพียงพอ โรคร้ายแรงหลายอย่างยังต้องรอคิวระยะยาวในการพบแพทย์ และรอคิวระยะยาวในการผ่าตัด
             เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้บริการ
โดยแพทย์เฉพาะทางหรือทันตแพทย์ สำหรับผู้รับบริการที่มีความประสงค์เข้ารับบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการดังนั้นทางโรงพยาบาลนครพิงค์จึงได้เปิดบริการคลินิกพิเศษ
เฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมา
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการ
2. ลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการ
3. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการ ได้รับบริการที่สะดวก สบาย
สถานที่ให้บริการ: อาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้น (อาคาร 3)
กลุ่มผู้มารับบริการ: ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และชำระเงิน
วัน เวลาให้บริการ:
วันราชการ   ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.30 น.
วันเสาร์       ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
เว้น วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อสอบถาม:
โทร. 053-999-200 ต่อ 1150 หรือ 1159
คลินิกบริการประเภทผู้ป่วยนอก แก้ไข 28 มีนาคม 2565
วันจันทร์ อายุรกรรม
(ชั้น 3)
 - ศัลยกรรมทั่วไป (ชั้น 1) จันทร์ที่ 1 , 3
 - ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (ชั้น 1) จันทร์ที่ 1 , 3
  จักษุวิทยา
(ชั้น 4)
ตรวจพิเศษฉายรังสี ศูนย์มะเร็งขอนตาล
วันอังคาร อายุรกรรม
(ชั้น 3)
  กุมารเวชกรรม
(ชั้น 2)
จักษุวิทยา
(ชั้น 4)
ตรวจพิเศษฉายรังสี ศูนย์มะเร็งขอนตาล
วันพุธ อายุรกรรม
(ชั้น 3)
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ชั้น 3) วันพุธที่ 1 , 3 , 5   จักษุวิทยา
(ชั้น 4)
ตรวจพิเศษทางรังสี CT และ US ทุกวันพุธ
ตรวจพิเศษฉายรังสี ศูนย์มะเร็งขอนตาล
วันพฤหัสบดี อายุรกรรม
(ชั้น 3)
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ชั้น 3) ทุกพฤหัส กุมารเวชกรรม
(ชั้น 2)
จักษุวิทยา
(ชั้น 4)
ไม่รับ Walk in
ตรวจพิเศษฉายรังสี ศูนย์มะเร็งขอนตาล
วันศุกร์ อายุรกรรม
(ชั้น 3)
      ตรวจพิเศษฉายรังสี ศูนย์มะเร็งขอนตาล
วันเสาร์ อายุรกรรม
(ชั้น 3)
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ชั้น 1) ทุกเสาร์
ศัลยกรรมทั่วไป (ชั้น 1) เสาร์ที่ 1 , 4
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (ชั้น 1) เสาร์ที่ 2
ศัลยกรรมระบบประสาท (ชั้น 1) เสาร์ที่ 3
ศัลยกรรมทรวงอก (ชั้น 1) เสาร์ที่ 3
กุมารเวชกรรม
(ชั้น 2)
จักษุวิทยา
(ชั้น 4)
ตรวจพิเศษฉายรังสี ศูนย์มะเร็งขอนตาล

            คลินิกอายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรม ที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทยสภาให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางอายุรกรรมทั่วไปที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆ หรือผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาและ การดูแลสุขภาพการป้องกันโรคเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง และมีแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆ รวมทั้งการให้บริการโดยแพทย์ทางเลือก

รายชื่อแพทย์

แพทย์ วุฒิบัตร
พญ.ปรารถนา ลีนะศิริมากุล วว.อายุรศาสตร์
พญ.ณัฏฐินี เทพสุวรรณ วว.อายุรศาสตร์
นพ.ธงชัย อุดคำ วว.อายุรศาสตร์
นพ.ปิติ อินทะพันธุ์ วว.อายุรศาสตร์
นพ.เอกวิทย์ ตันประดิษฐ์ วว.อายุรศาสตร์
พญ.ทิพยา แสนไชย วว.อายุรศาสตร์ , วว.เวชศาสตร์ครอบครัว
พญ.พิมพ์พร พรหมคำตัน วว.อายุรศาสตร์ , วว.ประสาทวิทยา , วว.เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคไต , วว.เวชศาสตร์ครอบครัว
พญ.รัฐกานต์ กาวิละ วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
นพ.ภรต เอี่ยมประไพ วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
นพ.ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
พญ.ธัญญาลักษณ์ โชตยาภรณ์ วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ.พิษณุวัฒน์ เดชนันทรัตน์ วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
พญ.กุลธิดา เลิศธนาผล วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ.นพรัตน์ อ่อนเอี่ยม วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ , ผ่านอบรมการตรวจสวนหัวใจ (Intervention)หลักสูตร 1 ปี
พญ.ชัชฏาภรณ์ โตวรกุล วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
พญ.หทัยทิพย์ บุญญะรัตน์ วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ
นพ.ปวิน บัดติยา วว.อายุรศาสตร์ , วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
พญ.พิมพ์ชยา อุดมพันธ์ วว.ตจวิทยา

บริการตรวจรักษาโรคเด็กทั่วไป โรคเฉพาะทางในเด็ก และคลินิกสุขภาพเด็กดี

1.คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อและความสูง
            ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวานในเด็ก โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคขาดไทรอยด์ฮอร์โมนโรคอ้วน ภาวะเด็กตัวเตี้ยตัวเล็กและภาวะตัวสูงผิดปกติภาวะหนุ่มสาวช้าและเร็วกว่าปกติโรคต่อมใต้สมองทำงานบกพร่อง
โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

2. คลินิกโรคหัวใจในเด็ก
            ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ลิ้นหัวใจอักเสบ หลอดเลือดหัวใจโป่ง ไข้รูห์มาติก และโรคคาวาซากิ
โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ

3.คลินิกทารกแรกเกิด
            ตรวจรักษาโรคในทารกแรกเกิดประเมินพัฒนาการและติดตามสุขภาพของทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด ทารกที่เจ็บป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

4. คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้
            ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยกลุ่มทางเดินหายใจและโรคปอด รวมถึงอาการจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบหลอดลมอักเสบปอดติดเชื้อ โรคปอดเรื้อรังในเด็ก โรคหอบหืด นอนกรน และอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากโรคปอดในเด็ก
โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจ

บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
บริการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งให้บริการพิเศษ ได้แก่
      - บริการตรวจสุขภาพเด็กตามวัย
      - บริการฉีดวัคซีนทางเลือกและวัคซีนเสริมในเด็กที่มีภาวะเสี่ยงสูง
      - บริการตรวจประเมินพัฒนาการและให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูตามวัย

รายชื่อแพทย์

วัน แพทย์ วุฒิบัตร
อังคาร (1,3,5) พญ.หทัยทิพย์ ต่างงาม วว.กุมารเวชศาสตร์ , วว.กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
อังคาร (2,4) พญ.นันทวัน  สุอังคะ วว.กุมารเวชศาสตร์ , วว.กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
พฤหัสบดี (1,3,5) พญ.ปัฐมาลักษณ์  เผือกผ่อง วว.กุมารเวชศาสตร์ , วว.กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
พฤหัสบดี (2,4) นพ.ขุนเขา   ฤกษ์วรชัย วว.กุมารเวชศาสตร์ , วว.กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ วว.กุมารเวชศาสตร์
พญ.พรสุดา กฤติกาเมษ วว.กุมารเวชศาสตร์
พญ.กัลมลี เจนจรัตน์ วว.กุมารเวชศาสตร์ , วว.กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

             คลินิกศัลยกรรม ให้บริการทางด้านศัลยกรรมครบทุกสาขา ทั้งจากการเจ็บป่วยและจากอุบัติเหตุ รวมถึงการศัลยกรรมด้านความงาม ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรม

มีทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มากประสบการณ์ ในแต่ละสาขาได้แก่
      - ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก
      - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
      - ศัลยกรรมตกแต่ง
      - ศัลยกรรมเต้านม และมะเร็งเต้านม
      - ศัลยกรรมระบบประสาท
      - ศัลยกรรมตับ และทางเดินน้ำดี
      - ศัลยกรรมส่องกล้อง
      - ศัลยกรรมของกระดูก ข้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท กล้ามเนื้อแขนและกระดูกสันหลัง เช่น กระดูกหักจากอุบัติเหตุ เอ็นเส้นประสาทขาดจากของมีคม
      - ศัลยกรรมทั่วไป

รายชื่อแพทย์

แพทย์ วุฒิบัตร
นพ.จำรูญ ลิขิตวัฒนาสกุล วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ.สมบูรณ์ ไพจิตรวิเชียร วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ.ประพนธ์ เปี่ยมอนันต์ วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล วว.ศัลยศาสตร์
พญ.ปรียาภรณ์ เสนะวัต วว.ศัลยศาสตร์
นพ.ณัฐพร นวลอุทัย วว.ศัลยศาสตร์
นพ.กิตติสัณห์ กาญจนวงศ์ชัย วว.ศัลยศาสตร์
นพ.นรินทร์ แก้วมา วว.ศัลยศาสตร์
พญ.กานต์พิชมณชุ์ สุวรรณนิคม วว.ศัลยศาสตร์
พญ.สุดาทิพย์ นิ่มกิ่งรัตน์ วว.ศัลยศาสตร์ , Certificate of Attendance Fellowship in General and Hepato-Pancreato-Biliary Surgery at Manchester Royal Infirmary Hospital August 2013 – July 2014.
นพ.ชวิน บัดติยา วว.ศัลยศาสตร์ , อว.อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
นพ.พัฒนา องคะสุวรรณ วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
พญ.วิภาวี กันปวน วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
นพ.ณัฐวุฒิ เจริญศุภพงศ์ วว.ประสาทศัลยศาสตร์
นพ.สุกิจ พรหมศิริ วว.ประสาทศัลยศาสตร์
นพ.กฤษฎา พฤกสวัสดินนท์ วว.ศัลยศาสตร์ , วว.ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ.จิรศักดิ์ ปลื้มปัญญา วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ.พิชยา แคนยุกต์ วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ.ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธดิกส์ , วว.ออร์โธปิดิกส์ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
นพ.จิรวัฒน์ โชตยะกุล วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธดิกส์
นพ.สมาธิต พรวัฒนเวทย์ วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธดิกส์

ศักยภาพ / บริการ

             ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น เช่น โรคสมาธิสั้น โรคออทิสติก ปัญหาการเรียนรู้ ปัญหาทางพฤติกรรม และบริการตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินิก เช่น ประเมินความสามารถทางสติปัญญา ประเมินความสามารถทางการเรียน ประเมินสภาพจิตประกอบการขอใบรับรองต่างๆ ให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

บริการคลินิก

      1. บริการผู้ป่วยนอกจิตเวชทั่วไป/จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
      2. บริการผู้ป่วยในที่มีปัญหาทางจิตเวชทั่วไป/จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

รายชื่อแพทย์

วัน แพทย์ วุฒิบัตร
อังคาร (1,3) พญ.บุฑบท พฤกษาพนาชาติ วว.จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น
วันที่ เวลา อายุรกรรม กุมารเวชกรรม แผนกศัลยกรรม จักษุ ผู้ตรวจการ
ทั่วไป ทางเดินปัสสาวะ ประสาท ทรวงอก กระดูกและข้อ หลอดเลือด
เสาร์ 1 08.00 - 12.00 น. ณัฎฐินี/อธิศา/ธัญญาลักษณ์ หทัยทิพย์,วราลี         คณิน   อภิญพัฒน์ นิตยา
อาทิตย์ 2 หยุด                    
จันทร์ 3 16.30 - 20.30 น. รัฐกานต์   สุดาทิพย์ จำรูญ         ศตวรรษ เพ็ญศิริ
 อังคาร 4 16.30 - 20.30 น. Cardio หทัยทิพย์,ปัณฑารีย์             ลัดดาวัลย์ อำภา
พุธ 5 16.30 - 20.30 น. พันธพงศ์/หทัยทิพย์           พสิษฐ์ กุลบุตร ฐิติพล นิตยา
พฤหัสบดี 6 16.30 - 20.30 น. ทิพยา ปัฐมาลักษณ์,วราลี(พัฒนาการ)         สมาธิต   อภิญพัฒน์ ไม่รับ Walk in เพ็ญศิริ
ศุกร์ 7 16.30 - 20.30 น. ปรารถนา/ศตพร                  
เสาร์ 8 08.00 - 12.00 น. หทัยทิพย์/กุลธิดา กมลพรรณ ชวิน ประพนธ์     คณิน   อภิญพัฒน์ อัจฉราพร
อาทิตย์ 9 หยุด                    
จันทร์ 10 16.30 - 20.30 น. รัฐกานต์ นันทวัน             ศตวรรษ อำภา
อังคาร 11 16.30 - 20.30 น. จุฑาทิพย์ หทัยทิพย์             ลัดดาวัลย์ จารุนันท์
พุธ 12 16.30 - 20.30 น. พิมพ์พร     ณภัทร     ปรัชญา พจน์ ฐิติพล นิตยา
พฤหัสบดี 13 หยุด                    
ศุกร์ 14 หยุด                    
เสาร์ 15 08.00 - 12.00 น. ณัฎฐินี/พิมพ์พร       ณัฐวุฒิ    คณิน   อภิญพัฒน์ จารุนันท์
อาทิตย์ 16 หยุด                    
จันทร์ 17 16.30 - 20.30 น. ธนาคาร     จำรูญ         ศตวรรษ อำภา
อังคาร 18 16.30 - 20.30 น. Cardio หทัยทิพย์,ปัณฑารีย์             ลัดดาวัลย์ นภัสวรรณ
พุธ 19 16.30 - 20.30 น. เวช           พสิษฐ์ ขวัญชนก ฐิติพล สายสุดาธนัช
พฤหัสบดี 20 16.30 - 20.30 น. ทิพยา ปัฐมาลักษณ์         สมาธิต   อภิญพัฒน์ ไม่รับ Walk in นภัสวรรณ
ศุกร์ 21 16.30 - 20.30 น. รัฐกานต์                  
เสาร์ 22 08.00 - 12.00 น. รัฐกานต์/อธิศา พฤกษพรรณ ชวิน       คณิน   อภิญพัฒน์ สายสุดาธนัช
อาทิตย์ 23 หยุด                    
จันทร์ 24 หยุด                    
อังคาร 25 16.30 - 20.30 น. จุฑาทิพย์ หทัยทิพย์,นันทวัน             ลัดดาวัลย์ สายสุดาธนัช
พุธ 26 16.30 - 20.30 น. พิมพ์พร           ปรัชญา พจน์ ฐิติพล นภัสวรรณ
พฤหัสบดี 27 16.30 - 20.30 น. อธิศา ขุนเขา         สมาธิต   อภิญพัฒน์ ไม่รับ Walk in สายสุดาธนัช
ศุกร์ 28 16.30 - 20.30 น. ปรารถนา/ศตพร                  
เสาร์ 29 08.00 - 12.00 น. พิมพ์พร/ธนาคาร หทัยทิพย์         คณิน   อภิญพัฒน์ อัจฉราพร
อาทิตย์ 30 หยุด                    
จันทร์ 31 16.30 - 20.30 น. ธีรศักดิ์               ศตวรรษ เพ็ญศิริ
วันที่ เวลา อายุรกรรม กุมารเวชกรรม แผนกศัลยกรรม จักษุ ผู้ตรวจการ
ทั่วไป ทางเดินปัสสาวะ ประสาท ทรวงอก กระดูกและข้อ สูติ-นรีเวชกรรม ENT
 อังคาร 1 16.30 - 20.30 น. กุลธิดา หทัยทิพย์/ปัณฑารีย์           ธนิยาภรณ์   ลัดดาวัลย์ อำภา
พุธ 2 16.30 - 20.30 น. พันธพงศ์/หทัยทิพย์ นันทวัน         พสิษฐ์   พจน์ ฐิติพล จารุนันท์
พฤหัสบดี 3 16.30 - 20.30 น. ทิพยา ปัฐมาลักษณ์/วราลี(พัฒนาการ)         สมาธิต     อภิญพัฒน์ ไม่รับ Walk in เพ็ญศิริ
ศุกร์ 4 16.30 - 20.30 น. ปรารถนา/ศตพร                    
เสาร์ 5 08.00 - 12.00 น. ณัฎฐินี/ธัญญาลักษณ์/ศตพร หทัยทิพย์/วราลี  ชวิน       คณิน     อภิญพัฒน์ อัจฉราพร
อาทิตย์ 6 หยุด                      
จันทร์ 7 16.30 - 20.30 น. รัฐกานต์   สุดาทิพย์         อัญชิสา   ศตวรรษ อำภา
อังคาร 8 16.30 - 20.30 น. จุฑาทิพย์ หทัยทิพย์            ธนิยาภรณ์   ลัดดาวัลย์ นภัสวรรณ
พุธ 9 16.30 - 20.30 น. พิมพ์พร     ณภัทร     ปรัชญา   กุลบุตร ฐิติพล จารุนันท์
พฤหัสบดี 10 16.30 - 20.30 น. อธิศา ขุนเขา         สมาธิต     อภิญพัฒน์ ไม่รับ Walk in นิตยา
ศุกร์ 11 16.30 - 20.30 น. รัฐกานต์                    
เสาร์ 12 08.00 - 12.00 น. หทัยทิพย์/กุลธิดา กมลพรรณ    ประพนธ์     คณิน     อภิญพัฒน์ จารุนันท์
อาทิตย์ 13 หยุด                      
จันทร์ 14 16.30 - 20.30 น. รัฐกานต์     สมบูรณ์       อัญชิสา     เพ็ญศิริ
อังคาร 15 16.30 - 20.30 น. กุลธิดา หทัยทิพย์/ปัณฑารีย์            พัชรี   ลัดดาวัลย์ อำภา
พุธ 16 16.30 - 20.30 น. เวช           พสิษฐ์   พจน์ ฐิติพล นิตยา
พฤหัสบดี 17 16.30 - 20.30 น. ทิพยา ปัฐมาลักษณ์/ วราลี(พัฒนาการ)         สมาธิต       จารุนันท์
ศุกร์ 18 16.30 - 20.30 น. ปรารถนา/ศตพร                    
เสาร์ 19 08.00 - 12.00 น. รัฐกานต์/ณัฏฐินี/จุฑาทิพย์/อธิศา หทัยทิพย์/ประภาวรรณ     ณัฐวุฒิ จิรศักดิ์ คณิน       จารุนันท์
อาทิตย์ 20 หยุด                      
จันทร์ 21 16.30 - 20.30 น. ธนาคาร     จำรูญ       พัชรี   ศตวรรษ นิตยา
อังคาร 22 16.30 - 20.30 น. จุฑาทิพย์ หทัยทิพย์/นันทวัน            พัชรี   ลัดดาวัลย์ นภัสวรรณ
พุธ 23 16.30 - 20.30 น. พิมพ์พร           ปรัชญา   ขวัญชนก   เพ็ญศิริ
พฤหัสบดี 24 16.30 - 20.30 น. อธิศา ขุนเขา         สมาธิต       นภัสวรรณ
ศุกร์ 25 16.30 - 20.30 น. รัฐกานต์                    
เสาร์ 26 08.00 - 12.00 น. พิมพ์พร/ธนาคาร/จุฑาทิพย์ พฤกษพรรณ  ชวิน       คณิน     อภิญพัฒน์ อัจฉราพร
อาทิตย์ 27 หยุด                      
จันทร์ 28 16.30 - 20.30 น. ธีรศักดิ์             อัญชิสา   ศตวรรษ นภัสวรรณ
อังคาร 29 16.30 - 20.30 น. กุลธิดา ประภาวรรณ           ธนิยาภรณ์   ลัดดาวัลย์ อำภา
พุธ 30 16.30 - 20.30 น. พิมพ์พร           พสิษฐ์   พจน์ ฐิติพล เพ็ญศิริ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

2017 © All Rights Reserved