กิจกรรม ปี 2560

24-25 ธันวาคม 2560 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของนิสิตแพทย์ 2560