กิจกรรม ปี 2561

13 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมรับนัองนิสิตแพทย์รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยพะเยา