กิจกรรม ปี 2562

แสดงความยินดี กับบัณฑิตแพทย์ ใหม่ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา